Strona główna

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej przeprowadzana w obrębie dyscyplin w ramach uczelni. W ocenie działalności naukowej będą brane pod uwagę indywidualne osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową w ewaluowanej dyscyplinie oraz osiągnięcia osób, które kształciły się w szkole doktorskiej prowadzonej przez ewaluowany podmiot i przygotowały rozprawę doktorską. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów oraz  kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa. Ewaluacja według nowych zasad po raz pierwszy zostanie przeprowadzona w 2021 r i obejmie okres od 2017 do 2020 roku.

Zmiana dotychczasowego systemu ewaluacji jakości działalności naukowej wyniku z kilku powodów. Do najważniejszych należą m.in.: porównywanie osiągnięć naukowców w ramach wydziałów, a nie w ramach reprezentowanych przez nich dyscyplin. W nowym systemie ewaluacji podlegać będzie działalność naukowa całej Uczelni w poszczególnych dyscyplinach, w których jest prowadzona działalność naukowa. Po drugie nowy system ewaluacji ma ograniczyć wydawanie dużej liczby mało znaczących publikacji. Nowy model kładzie nacisk na jakość publikacji i będzie uwzględniał tylko najlepsze publikacje poszczególnych naukowców. Do ewaluacji nie będzie trzeba już zgłaszać dziesiątek dokonań, a jedynie 4 najlepsze.

Ewaluacja będzie dokonywana w ramach trzech kryteriów:

  1. poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej;
  2. efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych;
  3. wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Szczegółowy opis systemu ewaluacji jakości działalności naukowej znajduje się w przewodniku po ewaluacji oraz na stronie internetowej www.konstytucjadlanauki.gov.pl.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.