Strona główna

STRONA ARCHIWALNA

Regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Politechniki Opolskiej został uchwalony Uchwałą Senatu Politechniki Opolskiej nr 317 z dnia 15 maja 2019 r.

Wnioski o nagrodę Rektora dla nauczycieli akademickich za indywidualne osiągnięcia naukowe, sporządzone według wzoru podanego w załączniku nr 2 należy składać do Przewodniczącego Komisji ds. nagród, tj. Prorektora ds. badań i rozwoju, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca.

Wnioski o nagrody za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, mających istotne znaczenie dla rozwoju Politechniki Opolskiej, sporządzone według wzoru podanego w załączniku nr 3 należy składać do Przewodniczącego Komisji ds. nagród, tj. Prorektora ds. badań i rozwoju, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca.

Wnioski o nagrody za uzyskanie stopnia doktora z wyróżnieniem, doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora, sporzadzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4, składa się do Rektora.

Wnioski o nagrody za inne osiągnięcia, sporzadzone według wzoru podanego w załączniku nr 5,  składa się do Rektora po zaistnieniu przesłanek do jego złożenia.

Załącznik nr 1 do Regulaminu- Kryteria punktowe dla nagród za indywidualne osiągnięcia naukowe

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O NAGRODĘ ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ -
30 CZERWCA

na ręce Przewodniczącego Komisji ds. nagród tj. Prorektora ds. badań i rozwoju

 

Załączniki w wersji WORD:

1. Załącznik nr 2 Wniosek o nagrodę za indywidualne osiągnięcia naukowe

2. Załącznik nr 3 Wniosek o nagrodę za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych

3. Załącznik nr 4 Wniosek o nagrodę za uzyskanie stopnia doktora z wyróżnieniem, doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora

4. Załącznik nr 5 Wniosek o nagrodę za inne osiągnięcia