Strona główna

Obecnie obowiązujący Regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Politechniki Opolskiej został uchwalony Uchwałą Senatu Politechniki Opolskiej nr 168 z dnia 17 października 2017 r.

Wnioski o nagrodę Rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, sporządzone według wzoru podanego w załączniku nr 2 należy składać do Przewodniczącego Komisji ds. nagród, tj. Prorektora ds. badań i rozwoju, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja.

Wnioski o nagrody za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, mających istotne znaczenie dla rozwoju Politechniki Opolskiej, sporządzone według wzoru podanego w załączniku nr 3 składa się do Rektora do dnia 31 maja.

Wnioski o nagrody za inne osiągnięcia składa się do Rektora po zaistnieniu przesłanek do jego złożenia.

Załącznik nr 1 do Regulaminu- Kryteria punktowe dla nagród za indywidualne osiągnięcia naukowe

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O NAGRODĘ ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ -
31 MAJA - na ręce prorektora ds. badań i rozwoju