Strona główna

W związku z wejściem  w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) dotychczasowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne utraciło moc prawną.

Trwają obecnie prace nad przygotowaniem nowego rozporządzenia na podstawie art. 364 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które będzie regulować tryb i zasady przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowe.

Rozporządzenie wraz z wzorem wniosku zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po przyjęciu.

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - adres kontaktowy

Zespół ds. nagród - kadencja 2013 - 2015

Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

I. PODSTAWY PRAWNE:

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 07 września 2011 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnicia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne - archiwum

 

II. OBWIESZCZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW:

1. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. + załącznik do obwieszczenia - archiwum

 

III. WZORY FORMULARZY:

1. Formularz zgłoszeniowy o nagrodę za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny

2. Formularz zgłoszeniowy o nagrodę za osiągnięcia naukowo-techniczne

3. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

4. Formularz oświadczenia podatkowego