Strona główna

Nowy system oceny jakości działalności naukowej

Dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych zostało uchylone.

Obecnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowejokreśla nowe zasady przeprowadzenia oceny jakości działalności naukowej.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące ewaluacji jakości działalności naukowej znajdują się w "Przewodniku ewaluacji jakości działalności naukowej".

Przydatne informacje o tym jak będą oceniani badacze oraz jednostki naukowe znajdują się na stronie https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja.

W dniu 3 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. poz. 2341), które pozwoliło Komisji Ewaluacji Nauki na sporządzenie projektu nowego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w uproszczonym trybie.

1. Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z przypisaną liczbą punktów.

2. Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

3. Załącznik - wykaz wg dyscyplin i wykaz konferencji.

 

Więcej informacji na temat ewaluacji znajduje się w zakładce Ustawa 2.0.

Ocena parametryczna jednostek naukowych

I PODSTAWY PRAWNE- archiwum

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowejjednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

 

II ZAŁĄCZNIKI obowiązujące od 01.01.2017 r.:

1. Zakres informacji zawartych w ankiecie

2. Kryteria i tryb oceny czasopism naukowych oraz sposób ustalania liczby punktów za publikacje naukowe w czasopismach naukowych

3. Sposób oceny aktywności jednostki w koordynowaniu i realizacji projektów międzynarodowych i krajowych, obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe oraz w pozyskiwaniu środków finansowych na ich realizację

4. Karta oceny jednostki o zakresie działalności należącym do grupy nauk humanistycznych i społecznych- pdf i doc

5. Karta oceny jednostki o zakresie działalności należącym do grupy nauk ścisłych i inżynierskich- pdf i doc

6. Karta oceny jednostki o zakresie działalności należącym do grupy nauk o życiu- pdf i doc

7. Algorytm porównania jednostki z jednostką referencyjną

8. Sposób ustalania wartości ocen jednostek niejednorodnych oraz wartości ocen jednostek referencyjnych dla jednostek niejednorodnych

 

III  PRZYGOTOWANIE ANKIETY JEDNOSTKI NAUKOWEJ 2017:

1.Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

2. Instrukcje i wyjaśnienia

3. FAQ

4. Prezentacje:

- Ankieta Jednostki Naukowej (2013-2016)

- Przedstawienie modułu do obsługi ankiety jednostki w systemie PBN

5. Reguły weryfikacji

6. Filmy szkoleniowe:

7. Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016

- lista A

- lista B

- lista C

 

 

IV  PRZYGOTOWANIE ANKIETY JEDNOSTKI NAUKOWEJ 2013:

1. OPI - program ANKIETA - informacja

2. MNiSW - przewidywany termin składania AJN

3. Ustalony termin składania AJN

4. MNiSW - Komunikat z dnia 12 lutego 2013 r. 

5. Wzór wniosku o przyznanie kategorii

6. MNiSW - Komunikat z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedłużenia do dnia 15 kwietnia 2013 r. terminu składania wniosku o przyznanie kategorii naukowej jednostki naukowej i przekazywania ankiety jednostki naukowej

7. Ankieta Jednostki Naukowej w Systemie POL-on - informacja

8. MNiSW -  informacja o sposobie przekazywania AJN

 

V NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 2013:

1.FAQ - stan na dzień 03.04.2013 r.

2.Dodatkowe wyjaśnienia o zatrudnieniu

 

VI INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE 2013:

1. OCENA PARAMETRYCZNA - PREZENTACJA

 

VI. GRUPY WSPÓLNEJ OCENY (GWO) 2013:

1. Ogłoszenie projektu grup wspólnej oceny (GWO),

2. Grupy Wspólnej Oceny - projekt,

3. Wykaz jednostek podporządkowanych GWO,

4. Politechnika Opolska  - wykaz jednostek podporządkowanych GWO.

 

VII. WYNIKI OCENY PARAMETRYCZNEJ 2013:

1. Komunikat o wynikach oceny działalności n i b-r jn,

2. Wykaz jednostek naukowych kategorii A+,

3. Wykaz jednostek naukowch i kategorii naukowych,

4. Zestawienie statystyczne wyników oceny,

5. Politechnika Opolska - wykaz  jednostek naukowych i uzyskane kategorie naukowe,

6. Politechnika Opolska - kategorie jednostek naukowych uzyskane od 2005 r.