Strona główna

   Zakres działania Biura Obsługi Badań Naukowych

 

Biuro Obsługi Badań Naukowych (RW00BN00) jest jednostką administracji centralnej podległą Prorektorowi ds. Badań i Rozwoju. Biuro wykonuje zadania związane z obsługą administracyjną badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Uczelni.

 

Do zakresu działania Biura Obsługi Badań Naukowych należy w szczególności:

1) koordynowanie i realizacja działań wynikających z nadzoru prorektora ds. badań i rozwoju nad podstawowymi jednostkami Uczelni;

2) opracowywanie, we współpracy z kwesturą i podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni, rocznych planów rzeczowo-finansowych dotyczących badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Uczelni;

3) obsługa i koordynacja działań związanych z wnioskowaniem o finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych wspierających naukę, prowadzonych w ramach:

a) działalności statutowej,

b) programów badawczych finansowanych z budżetu państwa, w tym programów:

- Narodowego Centrum Nauki,

- badawczych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

c) współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą wynikającej z programów lub protokołów wykonawczych do umów międzynarodowych,

d) konkursów mających na celu zwiększenie uczestnictwa polskich jednostek naukowych w europejskich programach badawczych;

4) obsługa i koordynacja działań związanych z wnioskowaniem o finansowanie projektów inwestycyjnych prowadzonych w ramach:

a) dużej infrastruktury badawczej i inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych,

b) programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej;

5) obsługa i koordynowanie działań związanych z wnioskowaniem o finansowanie działalności upowszechniającej naukę;

6) nadzór nad formalnym i merytorycznym rozliczaniem działań, o których mowa w pkt 3-5;

7) koordynowanie działań związanych z wnioskowaniem i zawieraniem umów o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców;

8) koordynowanie działań związanych z występowaniem o nagrody dla nauczycieli akademickich, w tym nagród:

a) Rektora za osiągnięcia naukowe,

b) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich,

c) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej,

d) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia naukowo-techniczne,

e) Prezesa Rady Ministrów,

f) Naukowych Wydziału IV Nauk Technicznych PAN;

9) przygotowywanie projektów zarządzeń dotyczących finansowania, realizacji i rozliczania badań naukowych;

10) opracowywanie sprawozdania GUS PNT-01/s (z działalności B+R w szkołach wyższych);

11) informowanie kierowników projektów o aktualnych konkursach z zakresu badań naukowych finansowanych ze środków budżetowych na naukę;

12) prowadzenie rejestrów i komputerowych baz danych dotyczących działalności naukowo-badawczej w Uczelni;

13) prowadzenie działalności doradczo-konsultacyjnej z zakresu działalności Biura.