Strona główna

Aby ułatwić pracę nad kosztorysami wniosków składanych w konkursach OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9, NCN opublikowało na swojej stronie przewodnik dla wnioskodawców pt. „Koszty w projektach NCN”. Znaczna część kompendium poświęcona jest wynagrodzeniom.

Naukowcy, którzy chcą złożyć wniosek w konkursach NCN ogłaszanych od 16 marca 2015 r. - OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9 muszą przygotować kosztorys projektu zgodnie z nowymi wytycznymi Rady NCN: Koszty w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Wprowadzone regulacje nie dotyczą staży podoktorskich i stypendiów doktorskich przyznawanych w konkursach FUGA i ETIUDA.

Dla projektów już realizowanych ze środków NCN oraz wniosków złożonych w ramach wcześniej ogłoszonych konkursów, obowiązują dotychczasowe regulacje dotyczące kosztów w projektach (w zależności od konkursu), m.in.:

 • zalecenia Rady NCN w sprawie wynagrodzeń w projektach NCN obowiązujące od 9 lipca 2012 r.;
 • Katalog kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach projektów badawczych i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych przez NCN, obowiązujący od konkursów OPUS 6, PRELUDIUM 6 i SONATA 6, ogłoszonych 16 września 2013 r.

Regulacje obowiązujące w dniu ogłoszenia danego konkursu są podstawą do oceny wniosku zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej oraz obowiązują przez cały okres realizacji projektu, w tym podczas wprowadzania jakichkolwiek zmian w jego pierwotnych założeniach.  Na różnych etapach realizacji projektu NCN będzie weryfikował zgodność ponoszonych kosztów z zasadami kwalifikowalności, a niedochowanie wymogów może spowodować konieczność zwrotu środków wydatkowanych nieprawidłowo.

Należy pamiętać, że w przypadku każdego z projektów badawczych finansowanych przez NCN, ostatecznie stroną umowy o realizację i finansowanie projektu będą:

 • Narodowe Centrum Nauki,
 • jednostka, w której realizowany będzie projekt,
 • kierownik projektu.

Jednostka będzie rozliczać koszty ponoszone w projekcie.

Jak sporządzić kosztorys?

 1. Co należy wiedzieć lub sprawdzić przed rozpoczęciem wypełniania wniosku?
 2. Koszty kwalifikowalne
 3. Zasady sporządzania kosztorysów
 4. Koszty pośrednie
 5. Koszty bezpośrednie
 6. Aparatura naukowo-badawcza, urządzenia i oprogramowanie
 7. Wynagrodzenia i stypendia naukowe
  • Wynagrodzenia etatowe
  • Wynagrodzenia dodatkowe
  • Stypendia naukowe
 8. Inne koszty bezpośrednie

 1. Co należy wiedzieć lub sprawdzić przed rozpoczęciem wypełniania wniosku?

  Aby mieć pewność, że projekt będzie mógł być realizowany w danej jednostce i będzie zgodny z obowiązującymi w niej wewnętrznymi przepisami, należy przed rozpoczęciem konstruowania kosztorysu skontaktować się z działem jednostki odpowiedzialnym za obsługę administracyjną i finansową projektów badawczych, poinformować o chęci składania wniosku o finansowanie i uzyskać informacje niezbędne przy tworzeniu wniosku, a zwłaszcza kosztorysu, m.in.:

  1. Dane jednostki: dane konieczne do wypełnienia formularza wniosku (np. adres, NIP, REGON, dane kierownika jednostki itd.);
  2. Pomoc publiczna: czy finansowanie projektu będzie stanowić dla jednostki pomoc publiczną?
  3. VAT: czy jednostka korzysta z możliwości odzyskania VAT?
  4. Warunki realizacji projektu: jakie warunki do realizacji projektu zapewni jednostka? Które koszty zostaną pokryte ze środków jednostki, a co należy sfinansować ze środków projektu? Jaka aparatura jest dostępna w jednostce i jakie są zasady korzystania z niej?
  5. Koszty pośrednie: jaka będzie wysokość kosztów pośrednich w projekcie? Na czym będzie polegać uzgodnienie zagospodarowania 25% kosztów pośrednich pomiędzy kierownikiem projektu i jednostką? Jakie kategorie kosztów jednostka pokryje w uzgodnieniu z kierownikiem? Jaka będzie forma tego uzgodnienia?
  6. Kategorie wydatków: które z planowanych we wniosku zakupów jednostka kwalifikuje jako środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (konieczne w przypadku kwalifikowania zakupów jako aparatury/urządzeń/oprogramowania i materiałów)? Czy planowane wydatki powinny zostać zaliczone do aparatury czy do materiałów? Do jakiej kategorii należy zaliczyć sprzęt komputerowy?
  7. Zatrudnienie: jakie są zasady zatrudniania pracowników w jednostce (np. typy i warunki zawieranych z pracownikami umów cywilnoprawnych)? Jaki jest regulamin wynagradzania w jednostce (np. czy wypłacane będą 13tka, dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa itp.)? Jaką kwotę netto ma szansę otrzymać pracownik zatrudniony ze środków grantu? Jak rozlicza się czas pracy? Jak wygląda i ile trwa proces rekrutacji pracowników – w jakim czasie po rozpoczęciu realizacji projektu może nastąpić ich zatrudnienie?
  8. Delegacje: jakie są obowiązujące w jednostce zasady rozliczania wyjazdów pracowników?

    

 2. Koszty kwalifikowalne

  Koszt uznajemy za kwalifikowalny (akceptowalny) jeśli jest (1) niezbędny do realizacji projektu – wnioskodawca/beneficjent musi uzasadnić konieczność jego poniesienia, (2) wydatek zostaje poniesiony w okresie realizacji projektu i (3) z zachowaniem zasady efektywności kosztowej (uzyskiwania najlepszych możliwych efektów z danych środków). Ze środków projektu nie wolno ponosić wydatków niespełniających kryteriów kwalifikowalności.

  Należy zwrócić uwagę, że dodatkowe ograniczenia dotyczące kwalifikowalności poszczególnych typów kosztów mogą zostać narzucone w warunkach danego konkursu.

  Koszty, których nie wolno ponosić ze środków NCN:
  • VAT (podatek od towarów i usług) w sytuacji, gdy podmiot realizujący ma prawną możliwość jego odzyskania;
  • odsetki, mandaty, kary itp.;
  • koszty procedur związanych z nadaniem stopnia/tytułu naukowego;
  • koszty honorariów z tytułu recenzji wydawniczych;
  • koszty pojedynczego aparatu naukowo-badawczego przekraczające kwotę 500 000 zł (projekty z zakresu ST i NZ) lub 150 000 zł (projekty z zakresu HS).

  W kosztorysie zawartym we wniosku nie można planować kosztów nieprzewidywalnych, co do których poniesienia nie ma pewności np. rezerw finansowych, rezerw uwzględniających ryzyka kursowe, ewentualnych kosztów związanych z awariami aparatury. Koszty takie nie mogą zostać uznane za niezbędne do realizacji projektu.

 3. Zasady sporządzania kosztorysów

  Należy dostosować się do limitów finansowych określonych w warunkach konkursu dotyczących np. kwoty całkowitej, o którą można wnioskować, wysokości kosztów pośrednich, limitu środków na wynagrodzenia, dopuszczalnych kosztów aparatury naukowo-badawczej. Generator wniosków w OSF nie daje możliwości sprawdzenia poprawności wszystkich danych (nie blokuje niepoprawnych formuł), dlatego należy je uważnie zweryfikować.

  Wszystkie koszty powinny być skalkulowane realistycznie, a każda pozycja w kosztorysie musi zostać uzasadniona. Kosztorysy powinny mieć poziom ogólności, który umożliwi ekspertom ocenę zasadności poniesienia poszczególnych wydatków, a równocześnie – ze względu na nadmiernie precyzyjne specyfikacje – nie wykluczy możliwości dokonania planowanych zakupów po uzyskaniu finansowania.

  Kwoty należy podawać w pełnych złotych. Podane kwoty powinny zawierać VAT (o ile jest on kwalifikowalny). Stawki wynagrodzeń należy podawać w kwotach brutto brutto, zwracając uwagę na ich zgodność z wyznaczonymi limitami w poszczególnych konkursach.

 4. Koszty pośrednie

  Koszty pośrednie to koszty funkcjonowania jednostki, które mogą wynosić maksymalnie 20% wysokości kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem „Kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania”. Przykładowe wyliczenie kosztów projektu:

  • Koszty aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania wynoszą 20 tys. zł
  • Inne koszty bezpośrednie wraz z wynagrodzeniami i stypendiami wynoszą 40 tys. zł
  • Koszty pośrednie to 20% z 40 tys. zł, co daje 8 tys. zł
  • Koszty całego projektu: 20 tys. zł + 40 tys. zł + 8 tys. zł = 68 tys. zł

  Jednostka nie musi wykorzystywać maksymalnej wysokości kosztów pośrednich.

  Warto odnotować, że koszty pośrednie nie pomniejszają kwoty dostępnej na cele badawcze dla kierownika projektu. Powinien on realistycznie skalkulować wszystkie niezbędne wydatki, a następnie doliczyć do nich odpowiednią wysokość narzutu.

  Zwracamy uwagę, że wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania projektu, może natomiast ulec zmniejszeniu, jeśli zmieniają się warunki realizacji projektu.

  Jednostka jest zobowiązana do uzgodnienia z kierownikiem projektu zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich. Forma porozumienia pomiędzy kierownikiem i jednostką powinna być ustalona na początku realizacji projektu.

 5. Koszty bezpośrednie

  Koszty bezpośrednie projektu badawczego dzielą się na:

  • koszty aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania,
  • koszty wynagrodzeń i stypendiów naukowych,
  • inne koszty bezpośrednie.

  Należy zwrócić uwagę, że przenoszenie środków pomiędzy ww. kategoriami w okresie realizacji projektu jest ograniczone warunkami umowy zawieranej z NCN.

  W części „Inne koszty bezpośrednie” został wprowadzony dalszy podział na koszty związane z: materiałami i drobnym sprzętem, usługami obcymi, wyjazdami służbowymi, wizytami i konsultacjami oraz wykonawcami zbiorowymi.

  Koszty bezpośrednie

  APARATURA

  aparatura naukowo-badawcza

  urządzenia

  oprogramowanie

  WYNAGRODZENIA

  etatowe

  dodatkowe

  stypendia

  INNE KOSZTY BEZPOŚREDNIE

  materiały i drobny sprzęt

  usługi obce

  wyjazdy służbowe

  wizyty i konsultacje

  wykonawcy zbiorowi

  inne

  Z kosztów bezpośrednich nie mogą być pokrywane:
  • koszty wynagrodzeń personelu administracyjnego i finansowego (m.in. obsługa kadrowa, prawna i księgowa projektu, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu);
  • koszty remontów i dostosowania pomieszczeń;
  • koszty eksploatacji powierzchni, podatki od nieruchomości itp.
  • opłaty za media, opłaty telekomunikacyjne (telefon, internet), pocztowe i kurierskie;
  • koszty utrzymania czystości pomieszczeń, dozoru;
  • koszty ubezpieczeń majątkowych;
  • opłaty manipulacyjne, administracyjne, bankowe.

  Wszystkie powyższe koszty powinny być pokryte przez jednostkę w ramach kosztów pośrednich.

  Jeśli wśród kosztów projektu uwzględniane są:

  • koszty audytu zewnętrznego;
  • koszty organizacji konferencji, warsztatów, seminariów, spotkań;
  • koszty subskrypcji, prenumerat;
  • składki członkowskie od osób fizycznych w organizacjach, stowarzyszeniach.

  to mogą one być pokrywane wyłącznie z kosztów pośrednich.

  Zwracamy uwagę, że powyższe koszty były w świetle dotychczasowych przepisów uznawane za niekwalifikowalne. Nowe przepisy pozwalają jednostkom na ponoszenie takich wydatków ze środków projektu, przy czym nie mogą one zostać ujęte w puli kosztów bezpośrednich. Wszystkie powyższe wydatki muszą być niezbędne do realizacji projektu.

 6. Aparatura naukowo-badawcza, urządzenia i oprogramowanie

  Aparatura naukowo-badawcza to zestaw/zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych, która zgodnie z zasadami rachunkowości jednostki zaliczana jest do środków trwałych.

  Aparatura nie może stanowić dużej infrastruktury badawczej, oznacza to, że wartość jednostkowa aparatu nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 000 zł w projektach z zakresu ST i NZ lub 150 000 zł w projektach z zakresu HS. Należy zwrócić uwagę na warunki poszczególnych konkursów regulujące kwestie związane z aparaturą:

  • w konkursie HARMONIA nie dopuszcza się zakupu aparatury,
  • w konkursie SONATA wskazane limity kwotowe dotyczą łącznego kosztu zakupu aparatury,
  • w konkursie PRELUDIUM koszt zakupu aparatury nie może przekraczać 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu.

  Ze środków projektu możliwy jest zakup lub wytworzenie aparatury, jednakże zakup aparatury nie może być głównym celem projektu. Planując zakup aparatury należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy sprzęt nie jest dostępny w jednostce i jakie są ewentualne warunki oraz zasady jego wykorzystania. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do podawania szczegółowej specyfikacji kupowanego sprzętu, o ile nie jest to konieczne do oceny zasadności zakupu. Podanie zbyt precyzyjnych specyfikacji (np. wskazanie określonego producenta, konkretnego modelu aparatu) może wiązać się z koniecznością formalnej zmiany warunków realizacji projektu w sytuacji dostępności na rynku innych modeli spełniających wymogi wskazane we wniosku. Wartość aparatury może obejmować m.in.: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, instalacji/montażu, cła i podatku akcyzowego. Nie należy wskazywać zakupu aparatury jako osobnego zadania badawczego w harmonogramie.

  Koszty ewentualnej naprawy aparatury niezbędnej do realizacji projektu jednostka może ponieść ze środków w kategorii „Inne koszty bezpośrednie”, natomiast koszty takie – jako niemożliwe do przewidzenia – nie powinny być wskazywane we wniosku. Koszty serwisu aparatury należy ująć w kategorii „Inne koszty bezpośrednie”.

  Urządzenia niespełniające definicji aparatury naukowo-badawczej, zaliczane do środków trwałych zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w jednostce, należy także ująć w tej kategorii.

  Oprogramowanie planowane na potrzeby projektu, zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w jednostce powinno być zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych.

 7. Wynagrodzenia i stypendia naukowe

  Wynagrodzenia dla wykonawców w projekcie zostały podzielone na 3 kategorie:

  • wynagrodzenia etatowe: kierownika lub wykonawcy zatrudnionego na stanowisku typu post-doc
  • wynagrodzenia dodatkowe
  • stypendia naukowe dla doktorantów i studentów

  Każdy wykonawca może mieć zaplanowane i wypłacane wynagrodzenia ze środków projektu tylko z jednej z powyższych kategorii.

  W trakcie pobierania wynagrodzenia etatowego ze środków NCN:

  1. nie wolno pobierać innego wynagrodzenia w żadnej formie z innych projektów finansowanych przez NCN.
  2. kierownik i wykonawcy nie mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy w żadnym wymiarze czasu pracy (cały etat oraz część etatu).

  Maksymalna wysokość stypendium/-ów wypłacanego/-ych ze środków NCN jednej osobie nie może przekroczyć 3 tys. zł/miesiąc. Stypendia mogą być wypłacane z różnych projektów finansowanych przez NCN. W trakcie pobierania ww. stypendium nie wolno pobierać wynagrodzenia w innej formie z projektów finansowanych przez NCN.

  Wynagrodzenie wykonawców zbiorowych zaplanowane powinno być w pozycji inne koszty bezpośrednie.

  • Wynagrodzenia etatowe

   Wynagrodzenie etatowe dla kierownika

   Kierownik może wnioskować o wynagrodzenie etatowe dla siebie:

   • jeśli nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub mianowania w podmiocie prowadzącym działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą,
   • jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony w wymienionym podmiocie, ale umowa ta wygasa w czasie 18 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków; w takiej sytuacji można zaplanować wynagrodzenie etatowe dla kierownika na okres od zakończenia trwajacej umowy do daty zakończenia nowego projektu.

   Maksymalne limity wynagrodzeń etatowych dla kierownika to:

   • 120 tys. zł rocznie w konkursie OPUS*
   • 85 tys. zł rocznie w konkursie SONATA*

   *Kwoty te są kwotami brutto brutto ze wszystkimi narzutami pracodawcy. Ze wskazanych kwot mogą zostać poniesione również pozapłacowe koszty pracodawcy, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz inne elementy wynagrodzenia (np. premie) finansowane przez podmiot zatrudniający. Ze środków tych pokrywane jest także dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. Trzynastka, jeżeli podmiot zatrudniający zobowiązany jest do jej wypłacenia.

   Jeśli zatrudnienie w danym roku będzie krótsze niż 12 miesięcy, sugerowaną kwotę należy proporcjonalnie obniżyć. Stawkę roczną należy podzielić przez 12 i pomnożyć przez liczbę planowanych miesięcy zatrudnienia.

   Istnieje możliwość wskazania wyższej kwoty wynagrodzenia, a uzasadnienie szczególnych okoliczności powinno być przedstawione we wniosku. Należy pamiętać, że zasadność podwyższenia wynagrodzenia podlega ocenie przez Zespół Ekspertów. 

   Wynagrodzenia etatowe typu post-doc

   W konkursie OPUS można stworzyć maksymalnie dwa stanowiska typu post-doc, przy czym w ramach jednego otwartego stanowiska można zatrudnić więcej niż jedną osobę (kolejno po sobie).

   Minimalny czas zatrudnienia każdej z osób na takim stanowisku to 6 miesięcy.

   Warunki do zatrudnienia na stanowisku post-doc:

   • osoba uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, przy czym do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z:  urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym udzielonym na zasadach określonych w Kodeksie pracy, pobieraniem  zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia. W takiej sytuacji siedmioletni okres wydłuża się o czas trwania urlopu, o ile wnioskodawca może to potwierdzić odpowiednim dokumentem; 
   • osoba taka wybrana została w otwartym konkursie, w którym kierownik projektu przewodniczył komisji rekrutacyjnej;
   • kierownik projektu nie był promotorem wybranej osoby (wśród wykonawców zatrudnianych na etat na stanowisku typu post-doc dozwolona jest jedna osoba nie spełniająca tego kryterium).

   Maksymalny limit wynagrodzenia to 85 tys. zł rocznie**

   **Kwoty te są kwotami brutto brutto ze wszystkimi narzutami pracodawcy. Ze wskazanych kwot mogą zostać poniesione również pozapłacowe koszty pracodawcy, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz inne elementy wynagrodzenia (np. premie) finansowane przez podmiot zatrudniający. Ze środków tych pokrywane jest także dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. Trzynastka, jeżeli podmiot zatrudniający zobowiązany jest do jej wypłacenia.

   W konkursach PRELUDIUM i SONATA nie dopuszcza się zatrudnienia na stanowisku typu post-doc

  • Wynagrodzenia dodatkowe

   Maksymalna kwota na dodatkowe wynagrodzenia jest uzależniona od wielkości zespołu badawczego, z wyłączeniem osób, dla których wynagrodzenie dodatkowe nie może być planowane.

   Przy obliczaniu wysokości budżetu wynagrodzeń dodatkowych ze składu zespołu (kierownik projektu i wykonawcy) wyłącza się osoby, które w okresie realizacji projektu będą:

   • zatrudnione z puli wynagrodzeń etatowych tego lub innego projektu NCN,
   • będą pobierać stypendia naukowe w ramach tego lub innego projektu NCN

   W konkursie OPUS budżet wynagrodzeń dodatkowych na każdy miesiąc realizacji projektu wynosi co najwyżej:

   1. w przypadku, gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:
    • 2,5 tys. zł w projekcie indywidualnym;
    • 3,5 tys. zł dla dwóch osób, z czego co najwyżej 2,5 tys. zł dla kierownika projektu;
    • 4,5 tys. zł dla trzech lub więcej osób, z czego co najwyżej 2,5 tys. zł dla kierownika projektu;
   2. w przypadku, gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:
    • 1 tys. zł dla jednej osoby;
    • 2 tys. zł dla dwóch lub więcej osób.

   W konkursie SONATA budżet wynagrodzeń dodatkowych na każdy miesiąc realizacji projektu wynosi co najwyżej:

   1. w przypadku, gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:
    • 1,5 tys. zł w projekcie indywidualnym,
    • 2,5 tys. zł dla dwóch lub więcej osób, z czego co najwyżej 1,5 tys. zł dla kierownika projektu.
   2. w przypadku, gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:
    • 1 tys. zł dla jednej lub więcej osób.

   W konkursie PRELUDIUM limit na wszystkie wynagrodzenia dodatkowe wynosi 1 tys. zł miesięcznie. Kwota ta może zostać podzielona pomiędzy kierownika projektu i ewentualnego wykonawcę lub może być przeznaczona tylko dla kierownika.

   Kierownik może zrezygnować z pobierania wynagrodzenia dodatkowego na rzecz innych wykonawców.

   W ramach środków na wynagrodzenie dodatkowe można zaplanować sfinansowanie zatrudnienia w formie:

   • umowy o pracę (w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy),
   • umowy cywilnoprawnej (o dzieło lub zlecenie).

     

  • Stypendia naukowe

   Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów muszą być przyznawane zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki w drodze otwartego konkursu.

   Łączna kwota pobieranych przez wykonawcę  stypendiów naukowych finansowanych z projektów NCN nie może przekraczać 3 tys. zł/miesiąc.

   W konkursie OPUS budżet stypendiów naukowych na każdy miesiąc realizacji projektu wynosi co najwyżej 6 tys. zł.

   W konkursach PRELUDIUM i SONATA nie dopuszcza się wypłacania stypendiów naukowych.

   Wybrana osoba w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie musi spełniać którekolwiek z poniższych kryteriów:

   • być studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia,
   • być studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich,
   • być doktorantem.

   Stypendium naukowe wynosi od 500 zł do 3000 zł miesięcznie. Może być przyznane na okres trwania projektu, nie krótszy jednak niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż czas trwania projektu (jednak nie dłużej niż 60 miesięcy). Ze środków jednego projektu może być finansowanych co najwyżej  10 stypendiów, niezależnie od okresu, na jaki są przyznane.

 8. Inne koszty bezpośrednie

a) Materiały to środki przeznaczone do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu, takie jak: surowce, półprodukty, odczynniki oraz materiały biurowe i artykuły piśmiennicze. Do tej kategorii zalicza się także drobny sprzęt laboratoryjny, sprzęt informatyczny/biurowy (np. komputer, drukarka, skaner, monitor, kserokopiarka) oraz inne urządzenia, o ile zgodnie z zasadami rachunkowości jednostki nie są zaliczane do środków trwałych.

b) Usługi obce nabywane od podmiotów zewnętrznych (instytucjonalnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) to zwykle usługi badawcze, takie jak analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne lub badania ankietowe, a także usługi specjalistyczne np. korekty językowe, usługi edytorskie, graficzne, doradcze, monitoringowe. W tej kategorii można ująć również koszty usług pocztowych, kurierskich lub transportowych bezpośrednio związanych z realizacją konkretnego zadania badawczego (np. koszty wysyłki ankiet, transportu próbek lub materiału badawczego). W szczególnej sytuacji – podczas prowadzenia badań z udziałem osób badanych – za kwalifikowalne uznaje się koszty wynajmu sali, cateringu itp. niezbędne do realizacji zadań badawczych. Osoby pobierające wynagrodzenia oraz stypendia naukowe w ramach projektu nie mogą świadczyć usług obcych w ramach tego projektu. Usługi obce nie mogą obejmować obsługi administracyjnej i finansowo-księgowej projektu.

c) Wyjazdy służbowe

d) Wizyty i konsultacje

e) Wykonawcy zbiorowi

 • Uzasadnienie takich kosztów powinno zawierać informację o liczbie osób otrzymujących świadczenia, charakterze i zakresie obowiązków, wartości świadczeń jednostkowych i formie świadczeń (pieniężna, rzeczowa). W konkursie PRELUDIUM  zaplanowanie udziału wykonawców zbiorowych jest możliwe tylko w przypadku, gdy w zespole badawczym nie zaplanowano udziału trzeciej, oprócz kierownika projektu i opiekuna naukowego, osoby pełniącej rolę wykonawcy.

f) Inne koszty to kategoria, w której wykazać można koszty niemieszczące się w pozostałych kategoriach, przykładowo:

 • zakup danych, baz danych lub dostępu do nich,
 • specjalistyczne publikacje/pomoce naukowe i fachowe,
 • koszty publikacji wyników badań.

Zwracamy uwagę, że uznanie kosztów publikacji możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy spełnia ona wymogi sformułowane w umowie o realizację i finansowanie projektu tj. zawiera wzmiankę o finansowaniu projektu ze środków Narodowego Centrum Nauki i wskazuje odpowiedni numer projektu.

 

źródło: ncn.gov.pl