Strona główna

Nagrody i stypendia Marszałka Województwa Opolskiego

Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ogłasza nabór do Nagród i Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla:

- doktorantów do składania wniosków o przyznanie Stypendium doktoranckiego Marszałka Województwa Opolskiego. Stypendium   może być przyznane uczestniczkom/uczestnikom drugiego, trzeciego i czwartego roku studiów doktoranckich, podejmujących studia na Politechnice Opolskiej bądź Uniwersytecie Opolskim;

- studentów do składania wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego. O stypendium – jak co roku – mogą ubiegać się studenci opolskich uczelni oraz osoby studiujące poza naszym województwem, ale mające zameldowanie na terenie Województwa Opolskiego.

Urząd Marszałkowski zaprasza również do składania wniosków o przyznanie Nagrody  Marszałka Województwa Opolskiego Professor Opoliensis  za najważniejszą pracę naukową oraz Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji.

Czytaj więcej...

Nagrody Naukowe POLITYKI

Do niedzieli 16 czerwca 2019 r. przyjmowane są zgłoszenia młodych naukowców do 19. edycji Nagród Naukowych POLITYKI. Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców, którzy mają wybitne osiągnięcia w działalności naukowej i kontynuują swoją działalność naukowo-badawczą. 

Czytaj więcej...

Stypendium im. Aleksandra von Humboldta

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza do składania wniosków w programie Stypendium im. Aleksandra von Humboldta dla wybitnych niemieckich uczonych, którzy palnują pobyt badawczy w polskiej jednostce naukowej.

Czytaj więcej...

Doktorat wdrożeniowy

Ministerstwo Nauki i Szkonictwa Wyższego ogłosiło nabór do III edycji Doktoratów Wdrożeniowych.

I. Cel i przedmiot programu:

Celem programu jest stworzenie warunków do rozwoju współpracy nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym.Głównym założeniem programu jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która usprawni działanie przedsiębiorstwa. Doktorant, pracując pod opieką dwóch opiekunów - naukowego i przemysłowego, ma za zadanie rozwiązać technologiczny problem, z jakim boryka się jego firma. Program składa sie z dwóch modułów:

1. „Doktorat wdrożeniowy I” - w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2, których wyniki mogą mi'eć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów;

Czytaj więcej...

Najlepsza praca badawcza wykonana na rzecz PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN ogłosił konkurs, dla pracowników jednostek naukowych działajacych na terenie Polski, na „Najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.".  Celem konkursu jest m.in. propagowanie najlepszych wzorców realizowania prac badawczych. Istotnym założeniem jest także motywowanie do współpracy, w celu stworzenia nowoczesnych rozwiązań, znajdujących w konsekwencji praktyczne zastosowanie.

Czytaj więcej...

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Od 2 maja do 31 maja 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców regulują przepisy:

Czytaj więcej...

NAWA - wymiana zagraniczna

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nowe nabory w ramach programów  wymiany bilateralnej naukowców. Celem uruchomionych konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich.

Obecnie nabory prowadzone są we współpracy z następującymi krajami:

z Republiką Czeską – termin na składanie wniosków upływa 18 czerwca 2019 r.

z Republika Federalna Niemiec – termin na składanie wniosków upływa 28 czerwca 2019 r.

z Republiką Francuską – termin na składanie wniosków upływa 3 lipca 2019 r.                                                                                                        

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/wymiana-bilateralna lub w zakładce Współpraca z zagranicą.

Stypendia w Singapurze

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wraz z A*STAR w Singapurze zaprasza do aplikowania o stypendia doktoranckie. A*STAR zapewnia fundusze umożliwiające młodym aspirującym naukowcom rozwijanie ich naukowych pasji oraz przygotowanie do satysfakcjonującej kariery w dziedzinie badań i rozwoju.

Już w maju przedstawiciele A*STAR odwiedzą Warszawę oraz Kraków. W imieniu singapurskiej agencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania w dniach 18 oraz 19 maja, w trakcie których będzie można dowiedzieć się więcej na temat Singapore International Graduate Award (SINGA) i Singapore International Pre-Graduate Award (SIPGA) oraz możliwości zawodowych w A*STAR.

Czytaj więcej...

XXIV Konkurs o Nagrodę Siemensa

Politechnika Warszawska i Siemens Sp. z o.o. zapraszają do udziału w XXIV Konkursie o Nagrodę Siemensa. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2019 r.

Do Konkursu należy zgłaszać prace związane z zakresem działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim z następującymi obszarami nauki i inżynierii:

  • elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania energii elektrycznej;
  • elektronika i informatyka oraz automatyka i robotyka;
  • transport szynowy oraz zarządzanie i sterowanie ruchem.

Ponadto przyjmowane są prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych dyscyplin mających zastosowanie lub wspomagających wszystkie dziedziny wymienione powyżej.

Czytaj więcej...

Program im. Bekkera

Uprawnieni wnioskodawcy:

Wnioskodawcami w Programie są indywidualni naukowcy oraz nauczyciele akademiccy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnieni w instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej

Cel programu:

Wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.

Czytaj więcej...

Wybory do Rady Doskonałości Naukowej

W dniach 1 marca - 1 kwietnia możliwa jest weryfikacja danych osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Doskonałości Naukowej. Każda osoba uprawniona do głosowania może:

- sprawdzić, czy znajduje się na wstępnej liście osób uprawnionych do głosowania;

- zweryfikować swoje dane znajdujące się w systemie wyborczym (po autoryzacji tożsamości);

- wnioskować o dokonanie korekty danych (np. nieaktualny adres e-mail);

- złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców (dotyczy osób, które nie znajdują się na wstępnej liście uprawnionych do głosowania).

System wyborczy: https://radon.opi.org.pl/pl/wybory_rdn19/home.