Strona główna

Harmonogram wdrażania zmian Ustawy 2.0

W ustawie Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przewidziano wiele przepisów wprowadzających szczególne rozwiązania w okresie przejściowym. Poniższa tabela przedstawia najważniejsze terminy dotyczące m.in.: awansów naukowych, doktorantów i ewaluacji oraz związane z nimi zmiany i wymagania.

Harmonogram wdrażania Ustawy 2.0