Strona główna

KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy:

 • MINIATURA 3 - konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora, planujacych ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. Doświadczenie zdobyte przy realizacji i rozliczeniu niewielkiego zadania może ułatwić staranie się o inne formy finansowania. W konkursie mogą składać wnioski badacze posiadający stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych. Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 000 do 50 000 zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO NCN DO 30.09.2019 r.

Prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań Naukowych do 23 września 2019 r.

 
Rozpoczęcie naboru wnioskówZakończenie naboru wnioskówRozstrzygnięcie konkursu
17 czerwca 2019
30 września 2019
styczeń 2020

 

 

 • OPUS 18 - konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12 miesięcy, 24 miesiące, 36 lub 48 miesięcy. Formuła konkursu OPUS została od tej edycji poszerzona o elementy konkursu HARMONIA. OPUS 18 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

  Począwszy od niniejszej edycji konkursu wysokość kosztów pośrednich wynosi maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

 • SONATA 15 - konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

  Począwszy od niniejszej edycji konkursu wysokość kosztów pośrednich wynosi maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

 • PRELUDIUM 18 - konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

  Począwszy od niniejszej edycji konkursu wysokość kosztów pośrednich wynosi maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

 • PRELUDIUM BIS 1 -konkurs skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS może obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%.  W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

  Konkurs PRELUDIUM BIS wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

  Więcej informacji znajduje się na stronie NCN:
 • https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus18
 • https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata15
 • https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium18
 • https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO NCN DO 16.12.2019 r.

Prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań Naukowych do 9 grudnia 2019 r.

Rozpoczęcie naboru wnioskówZakończenie naboru wnioskówRozstrzygnięcie konkursu
     
 16 wrzesień 2019  16 grudzień 2019  czerwiec 2020    

                          

Procedura składania wniosków w konkursach

Formularz danych niezbędnych do wypełenienia wniosku

      

 

KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

Strona główna

 

Wymiana bilateralna naukowców - celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich.

Aktualne nabory:

 • Polska - Ukraina - nabór wniosków trwa do 23 września 2019 r., godz. 15.00.

 

 

KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

 • Młodzi naukowcy na START – rusza konkurs o prestiżowe stypendia FNP

  Do 31 października br. najzdolniejsi młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

  START jest największym i najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla naukowców. Jego celem jest wsparcie finansowe najzdolniejszych młodych badaczy przed trzydziestką w często niełatwych początkach kariery naukowej, tak aby mogli w pełni poświęcić się pracy badawczej. Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł, które mogą przeznaczyć na dowolny cel. 

  Do konkursu o stypendium START mogą przystąpić badacze z całej Polski reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. Głównym kryterium oceny kandydata jest jakość i oryginalność jego dotychczasowego dorobku naukowego oraz jego osiągnięcia badawcze. Ocena wniosków składa się z kilku etapów i jest dokonywana przez wybitnych specjalistów z danej dziedziny.

  Nabór wniosków do konkursu START 2020 jest już otwarty. Wnioski można składać do 31 października br. Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2020 r. Konkurs o stypendium START jest organizowany raz w roku.

  Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do 2019 r. włącznie FNP przyznała 3 636 stypendiów na kwotę ponad 81,5 mln zł.

 • Wnioski w konkursie START 2020 można składać od 17 września do 31 października br. Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2020 r.
 • Regulamin programu START
 • Instrukacja przygotowania wniosku
 • Wszystkie informacje znajdują się także na stronie programu START: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/  

 

Oferta programowa FNP

 

Pozostałe konkursy FNP:

 

Informacje o aktualnych konkursach na stronie GRANTY NA BADANIA

 -> Tutaj <-