Strona główna

KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy:

  • OPUS 17 – konkurs skierowany do szerokiego grona odbiorców, w ramach którego możliwe jest sfinansowanie wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendiów dla studentów lub doktorantów, zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę, bądź jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Projekty realizowane w konkursie OPUS 17 mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy.
  • PRELUDIUM 17 – konkurs przeznaczony dla badaczy nieposiadających stopnia naukowego doktora, w którym na zakup aparatury można pozyskać aż 30% wartości projektu badawczego. W ramach konkursu można ubiegać się o środki w wysokości: 70 tys. zł na projekty trwające 12 miesięcy, 140 tys. zł na projekty o długości 24 miesięcy oraz 210 tys. zł na projekty, których czas realizacji wynosi 36 miesięcy. Skład zespołu badawczego może liczyć co najwyżej trzy osoby, w tym kierownik projektu i opiekun naukowy.
  • MOZART – międzynarodowy konkurs na projekty realizowane przez polsko-austriackie zespoły badawcze. Jego budżet to 5,5, mln zł. Jest organizowany w ramach dwustronnej współpracy między Narodowym Centrum Nauki a austriacką agencją badawczą Austrian Science Fund. Adresatami konkursu są polskie zespoły badawcze, które wspólnie z austriackimi partnerami mogą ubiegać się o sfinansowanie projektu. MOZART daje szanse na pozyskanie środków na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych niezbędnych wydatków związanych z realizacją projektu. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może zostać uczony posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Projekt badawczy może trwać 24 lub 36 miesięcy.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO NCN DO 17.06.2019 r.

Prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań Naukowych do 10 czerwca 2019 r.

 
Rozpoczęcie naboru wnioskówZakończenie naboru wnioskówRozstrzygnięcie konkursu
15 marca 2019
17 czerwca 2019
grudzień 2019
 

 

OPUS 17

                                                                           PRELUDIUM 17

                                                                           MOZART

Procedura składania wniosków w konkursach

Formularz danych niezbędnych do wypełenienia wniosku

      

KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ 

LIDER - 10 konkurs LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 60 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

Wewnętrzny wniosek o zgodę na ubieganie się o finansowanie/dofinansowanie projektu z NCBR należy złożyc do dnia   28.02.2019r.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO NCBR: 18.01.-18.03.2019 r.

Prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań Naukowych do 8 marca 2019 r.

 

 KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

  • Diamentowy Grant - konkursu dla wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym. - do 31.01.2019 r.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO BOBN - na tydzień przed zamknięciem konkursu

 


KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

Strona główna

 

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej - NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Izrael, Japonia, Kazachstan, Mongolia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Termin składania wniosków: 15.11.2018-15.01.2019

Regulamin  konkursu znajduje się na stronie https://nawa.gov.pl/images/Bilateralne-Naukowcy/09.11/Bilateralna-Regulamin---wyjazdy_end.pdf

 

 

KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

 

Oferta programowa FNP

 

Pozostałe konkursy FNP:

 

Informacje o aktualnych konkursach na stronie GRANTY NA BADANIA

 -> Tutaj <-