Jeszcze do 30 kwietnia 2019 roku doktoranci, którzy zaczęli studia trzeciego stopnia przed rokiem akademickim 2019/20, mogą otworzyć przewód doktorski na starych zasadach. Jeśli tego nie zrobią, będą mogli wszcząć postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora od 1 października 2019 roku. W tym przypadku jednak – postępowanie przebiegnie już według nowych zasad.

Osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą wszcząć przewód doktorski:

  1. do 30 kwietnia 2019 roku. Wówczas postępowanie będzie przeprowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych i będzie musiało zostać zakończone do 31 grudnia 2021 roku. W przeciwnym wypadku zostanie ono – z mocy ustawy – umorzone albo zamknięte.
  2. Po 1 października 2019 roku. Od tego czasu postępowanie przeprowadza się według nowych przepisów. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna się na wniosek osoby spełniającej określone wymagania tj:

1) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;

2) uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;

3) posiada w dorobku co najmniej: a) 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub b) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, albo rozdział w takiej monografii, lub c) dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu;  lub

4) w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, stopień doktora można nadać osobie niespełniającej wymagań określonych w ust. 1 pkt 1, będącej absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich.

Do wniosku o wszczęcie postępowania dołącza się rozprawę doktorską wraz z pozytywna opinią promotora lub promotorów. 

W trybie eksternistycznym przed wszczęciem postępowania należy złożyć wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów.

W okresie od maja do października tego roku nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora.