Strona główna

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2260), z dniem 1 stycznia 2017 r. likwiduje się Fundusz Nauki i Technologii Polskiej.

Ponadto, zgodnie z zapisem art. 117 ust. 11 ww. ustawy, postępowania w sprawie przyznania środków finansowych w ramach Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej ustanowionego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 2010 r. o ustanowieniu Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. 1 stycznia 2017 r.) i do tego dnia niezakończone ostateczną decyzją, podlegają umorzeniu z mocy prawa.