Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich, przyznawanych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1462).

Nagrody przyznaje się za:

 1. osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania w poprzednim roku kalendarzowym:
  • stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki;
  • stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki;
 2. osiągnięcia dydaktyczne obejmujące:
  • innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych
  • nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych;
  • autorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich;
 3. osiągnięcia organizacyjne za działania, które znacząco wpłynęły na poprawę:
  • jakości prowadzonych w uczelni badań naukowych i prac rozwojowych;
  • jakości dydaktyki i kształcenia;
  • współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności za:
   1. prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców,
   2. opracowanie programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmujących umiejętności niezbędne na rynku pracy;
  • zarządzania uczelnią, w szczególności poprawę jej gospodarki finansowej;
 4. całokształt dorobku obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki.

Kandydatami do nagrody mogą być nauczyciele akademiccy posiadający obywatelstwo polskie, w tym pracujący za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali omawiane osiągnięcia.

Kandydatami do nagrody nie mogą być nauczyciele akademiccy prawomocnie ukarani karą dyscyplinarną lub skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Właściwy minister może przyznać nagrodę:

 1. z inicjatywny własnej;
 2. na wniosek rektora uczelni, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony, z zastrzeżeniem że wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne albo organizacyjne może dotyczyć wyłącznie osiągnięć uzyskanych w związku z pracą w tej uczelni;
 3. na wniosek przewodniczącego organu opiniodawczego lub przedstawicielskiego środowiska akademickiego, a w szczególności: Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 4. na wniosek przewodniczącego ogólnokrajowej organizacji lub ogólnokrajowego zrzeszenia (federacji) związków zawodowych pracowników szkolnictwa wyższego.

Wnioskodawca może zgłosić w danym roku jednego kandydata do nagrody w danej kategorii.

Wnioski, spełniające wymagania formalne, oceniane będą przez Zespół do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich. Poprawienie lub uzupełnienie braków wniosków, które nie będą spełniać wymagań formalnych będzie możliwe w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę, natomiast nieuzupełnione wnioski pozostaną bez rozpoznania.

Wnioski należy składać właściwym ministrom w terminie do dnia 31 marca 2018 r. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej właściwego ministra.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym minister podejmuje decyzje o przyznaniu nagród do dnia 31 października.

źródło: nauka.gov.pl