Strona główna

Szeroką paletę stypendium wyjazdowych adresowanych do polskich naukowców zaprezentowała Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej. Termin składania wniosków we wszystkich konkursach upływa w listopadzie 2016 r. Poniżej szczegółowe zestawienie oferty.

Oferta dla doktorantów i młodych naukowców

 
Stypendia na pobyty badawcze krótkoterminowe (1-6 miesięcy) 
Kandydaci: wysoko wykwalifikowani absolwenci wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra. O stypendium mogą się również ubiegać młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora (tzw. postdoc)
Termin składania wniosków: 15 listopada 2016 r. 
 
Stypendia na pobyty badawcze długoterminowe (7-12 miesięcy) 
Kandydaci: wysoko wykwalifikowani absolwenci wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra. O stypendium mogą się również ubiegać młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora (tzw. postdoc)
Termin składania wniosków: 15 listopada 2016 r.

Stypendia na studia doktoranckie w Niemczech
Kandydaci: wysoko wykwalifikowani absolwenci wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra.
Termin składania wniosków: 15 listopada 2016 r.


Oferta dla naukowców

 
Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich 
Kandydaci: wybitni naukowcy wszystkich specjalności ze stopniem naukowym co najmniej doktora zatrudnieni na polskiej uczelni lub w instytucie naukowym
Termin składania wniosków: 15 listopada 2016 r. / 1 czerwca 2017 r.

Oferta dla byłych stypendystów

 
Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD 
Kandydaci: byli roczni stypendyści DAAD oraz byli stypendyści rządowi, którzy studiowali przynajmniej rok w byłej NRD
Termin składania wniosków: 15 listopada 2016 r. / 1 czerwca 2017 r.
 

Szczegóły wszystkich konkursów można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej.

 

źródło: granty-na-badania.com