Nowy system finansowania będzie premiować najlepszych. W ten sposób ministerstwo chce wpływać na podniesienie jakości polskiej nauki. Nowe zasady zaczęły obowiązywać wraz z rozpoczęciem nowego roku.

 

1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej 

Wszystkie jednostki naukowe w Polsce, które prowadzą badania naukowe – instytuty Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze czy podstawowe jednostki organizacyjne uczelni – otrzymują z budżetu państwa dotację na utrzymanie potencjału badawczego, przyznawaną w ramach finansowania działalności statutowej. Przy obliczaniu kwoty tej dotacji uwzględniano m. in. wysokość dofinansowania z budżetu państwa z poprzedniego roku. Ten system obowiązywał od wielu lat. W 2014 roku ta „stała przeniesienia” wynosiła 77 proc. dotacji otrzymanej w 2013 r.

Nowy system finansowania nauki zaczął obowiązywać od początku 2015 roku. Wraz z jego wprowadzeniem zniknęła stała przeniesienia. Podstawowym kryterium ustalania wysokości dotacji jest teraz kategoria naukowa, obrazująca potencjał jednostki i efekty prowadzonych przez nią badań.

Ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej co cztery lata przeprowadza Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), złożony z wybitnych naukowców. Najlepszym jednostkom naukowym przyznawana jest kategoria „A+” lub „A”, dobre otrzymują kategorię „B”, najsłabsze kategorię „C”. Przyznana kategoria naukowa ma obecnie bezpośredni (wprost proporcjonalny) wpływ na wysokość dotacji otrzymanej przez jednostkę naukową, co ma premiować rzeczywiste osiągnięcia naukowe i jakość prowadzonych prac badawczych.

Nowy system finansowania nauki będzie wdrażany stopniowo. W celu złagodzenia negatywnych skutków gwałtownych zmian w wysokościach dotacji, związanych z wynikami oceny dokonanej przez KEJN w 2013 r., w okresie przejściowym (do roku 2017), wprowadzono przepisy określające maksymalne progi, o jakie może się zmniejszyć lub zwiększyć dotacja dla jednostki naukowej, w przeliczeniu na jednego zatrudnionego przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych.

źródło: nauka.gov.pl