Strona główna

80 milionów na „DIALOG” pobudzi innowacje

Gospodarka oparta na wiedzy oraz rosnąca konkurencyjność wymagają nowego podejścia do rozwijania nauki i tworzenia innowacji. Wiąże się to z potrzebą wymiany pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, tworzenia platform współpracy, a także rozwijania dialogu- powiedział Jarosław Gowin ogłaszając nowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

MNiSW: Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na rok 2017

Od 4 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego trwa nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na rok 2017. Wniosek należy wypełnić w systemie https://www.osf.opi.org.pl/.

Czytaj więcej...

Skomplikowane i proste - konkurs dla młodych naukowców

Do 9 września 2016 r. można składać wnioski w ramach XII edycji konkursu "Skomplikowane i proste. Młodzi naukowcy o swoich badaniach", którego organizatorem jest miesięcznik "Forum Akademickie". Konkurs adresowany jest do pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych oraz doktorantów, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Pula nagród finansowych dla autorów trzech najlepszych prac wynosi 19 500 zł.

Czytaj więcej...

FNP: First Team i Homing. Drugi nabór wniosków

Od 15 sierpnia 2016 r. do 15 października 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach drugiej edycji konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pn. First Team oraz Homing. W ramach konkursów możliwe będzie uzyskanie środków na finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej (First Team) oraz finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy (Homing).

Czytaj więcej...

Wykaz punktowanych czasopism naukowych - komunikat o sprostowaniu

Na podstawie art. 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126) ogłasza się Komunikat o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

Czytaj więcej...

Nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. Nr 181, poz. 1220), Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki, z siedzibą w Krakowie.

 Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać w terminie do 15 lipca 2016 r.

Czytaj więcej...

Stypendia dla młodych architektów

Do 31 lipca 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia dla młodych architektów.

Stypendium PRAKTYKA to trwający sześć miesięcy program dla młodych architektów, w ramach którego wybrany w drodze rekrutacji projektant lub zespół otrzymają wsparcie finansowe i merytoryczne by rozwinąć swoje pomysły na ulepszenie wybranej przestrzeni publicznej m.st. Warszawy. Powstały w ramach stypendium projekt zakończy się publiczną prezentacją.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, na miejsce 15 osób powołanych w jego skład na okres do dnia 31 grudnia 2016 r.

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 30 września 2016 r.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie konkursów MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6.

  • MAESTRO 8 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe,
  • HARMONIA 8 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej,
  • SONATA BIS 6 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 września 2016 r.

Więcej informacji

 

źródło: ncn.gov.pl