Strona główna

Najważniejsze informacje dotyczące wnioskowania  o dofinansowanie projektów w ramach programu TECHMATSTRATEG

Wnioskodawcą w konkursie jest konsorcjum naukowe, będące grupą minimum trzech (3) i maximum siedmiu (7) jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę oraz co najmniej jeden przedsiębiorca będący przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014 i zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36).  

Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

Projekt musi spełniać łącznie następujące warunki:

1) jest zgodny z zakresem tematycznym konkursu, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu;

2) wyniki projektu prowadzą do osiągnięcia celu głównego programu, jakim jest rozwój wiedzy w obszarach programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno -gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach programu oraz wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie;

3) realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych programu, tj.:

a) aktywizacji współpracy jednostek badawczych z przedsiębiorstwami i innymi podmiotami życia gospodarczego;

b) przygotowania wdrożenia innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach programu (na minimalnym poziomie gotowości technologicznej: TRL 7);

c) zwiększenia udziału polskich zespołów badawczych w europejskich programach w zakresie badań i innowacji w obszarach programu;

d) pobudzenia aktywności badawczej prywatnego sektora gospodarczego w obszarach programu.

Realizacja projektu obejmuje:

1) jedno lub więcej zagadnień badawczych w obrębie jednego strategicznego obszaru problemowego;

2) więcej niż jedno zagadnienie badawcze w obrębie różnych strategicznych obszarów problemowych.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest zakwalifikować wniosek do jednego z obszarów jako głównego obszaru, w który wpisuje się zakres merytoryczny projektu.

Projekty powinny przyczynić się bezpośrednio do osiągnięcia opisanych w programie wskaźników (załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu).

Warunkiem udziału w konkursie konsorcjum naukowego jako Wnioskodawcy jest jego formalne istnienie na dzień złożenia wniosku, potwierdzone zawarciem umowy konsorcjum w formie pisemnej (nawet warunkowo) już na etapie wnioskowania do Centrum o dofinansowanie.

Złożenie umowy konsorcjum w Centrum jest warunkiem zawarcia umowy o wykonanie i finansowanie projektu i jest wymagane przed jej podpisaniem.

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie programu wynosi 200 milionów zł.

Całkowite koszty kwalifikowane projektu nie mogą być niższe niż 5 mln zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania wyższa od 30 mln zł.

Dofinansowanie realizacji projektu może być przeznaczone na:

1. fazę badawczą (FAZA A), obejmującą:

a) badania podstawowe, których koszty kwalifikowane mogą stanowić maksymalnie 15% kosztów projektu ogółem; dofinansowanie na badania podstawowe może zostać udzielone wyłącznie jednostce naukowej, w przypadku uzasadnionym specyfiką projektu

b) badania przemysłowe

c) prace rozwojowe

2. fazę przygotowań do wdrożenia (FAZA B), obejmującą działania, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do wdrożenia (tj. komercjalizacji),  w szczególności:

a) badania społecznego i gospodarczego zapotrzebowania na produkt,

b) sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia produktu,

c) opracowanie procedur związanych z wykorzystywaniem przyszłego produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych,

d) uzyskanie certyfikatu zgodności upoważniającego do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności z normą krajową lub ponadnarodową,

e) certyfikację w rozumieniu ustawy z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1226.),

f) działania bezpośrednio związane z postępowaniami dotyczącymi przyznania praw własności przemysłowej.

Wniosek musi obejmować zarówno fazę badawczą,  jak i fazę przygotowań do wdrożenia.

W przypadku jednostki naukowej intensywność dofinansowania fazy badawczej może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie fazy badawczej, w przypadku Lidera konsorcjum/Członka konsorcjum będącego przedsiębiorcą stanowi pomoc publiczną. Pomoc publiczna jest udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem.

Intensywność pomocy publicznej na realizację fazy badawczej nie może przekroczyć:

1) 35% kosztów kwalifikowanych – w przypadku badań przemysłowych;

2) 10% kosztów kwalifikowanych – w przypadku prac rozwojowych.

Warunki zwiększenia intensywności pomocy publicznej dla badań przemysłowych i prac rozwojowych są wskazane w § 14 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego  Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299)

Lider konsorcjum/Członek konsorcjum będący przedsiębiorcą jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego większego o 15% w stosunku do poziomu wynikającego z dopuszczalnej  intensywności pomocy publicznej wskazanej w Rozporządzeniu ( j.w)

Maksymalna intensywność pomocy publicznej, przy spełnieniu warunków zwiększenia intensywności pomocy publicznej dla badań przemysłowych, nie może przekroczyć:

1) 70% kosztów kwalifikowanych dla Lidera konsorcjum/Członka konsorcjum będącego przedsiębiorcą mikro-lub małym przedsiębiorcą;

2) 60% kosztów kwalifikowanych dla Lidera konsorcjum/Członka konsorcjum będącego średnim przedsiębiorcą;

3) 50% kosztów kwalifikowanych dla Lidera konsorcjum/Członka konsorcjum będącego dużym przedsiębiorcą;

zaś dla prac rozwojowych nie może przekroczyć:

1) 45% kosztów kwalifikowanych dla Lidera konsorcjum/Członka konsorcjum będącego mikro-lub małym przedsiębiorcą;

2) 35% kosztów kwalifikowanych dla Lidera konsorcjum/Członka konsorcjum będącego średnim przedsiębiorcą;

3) 25% kosztów kwalifikowanych dla Lidera konsorcjum/Członka konsorcjum będącego dużym przedsiębiorcą.

Faza przygotowań do wdrożenia jest realizowana przez przedsiębiorcę po zakończeniu fazy badawczej. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest rozpoczęcie realizacji fazy przygotowań do wdrożenia przed zakończeniem realizacji fazy badawczej, jednak realizacja fazy B nie może zakończyć się wcześniej niż realizacja fazy A.

Dofinansowanie fazy przygotowań do wdrożenia może być przyznane pod warunkiem pozytywnej oceny wyników uzyskanych w fazie badawczej i w przypadku Lidera konsorcjum/Członka konsorcjum będącego przedsiębiorcą stanowi pomoc de minimis. Pomoc ta jest udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem.

W fazie badawczej kwalifikowane są koszty:

Op.

Koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją fazy badawczej.

W

Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją fazy badawczej.

A

Koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym:

· zakup

· amortyzacja

· koszty wynikające z odpłatnego korzystania

oraz koszty wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych tj. wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej.

G

Koszty gruntów i budynków, w zakresie i przez okres, w jakim są używane do realizacji  projektu objętego pomocą; w przypadku budynków są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi prowadzenia badań przemysłowych lub prac rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów rachunkowości, a w przypadku gruntów są to koszty związane z przeniesieniem własności, koszty wynikające z odpłatnego korzystania z gruntu lub rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe.

E

Koszty podwykonawstwa, rozumianego jako zlecanie stronie trzeciej istotnej części merytorycznych prac fazy badawczej, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta.

Za podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych, niezbędnych do wykonania zadań projektowych takich jak usługi prawne lub księgowe. Koszty te są wyłączone z podstawy naliczania kosztów ogólnych. Koszty te zostają uznane w wysokości do 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych fazy badawczej.

O

Dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją fazy badawczej. Koszty ogólne rozliczane są ryczałtem, jako procent od pozostałych kosztów kwalifikowanych fazy, z wyłączeniem kosztów kategorii E, zgodnie ze wzorem:

O = (Op + W + A + G) x max 25%

W fazie przygotowań do wdrożenia kwalifikowane są koszty:

Op.

Koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją fazy przygotowań do wdrożenia. Koszty opłat urzędowych ponoszonych w związku z realizacją czynności fazy przygotowań do wdrożenia. Koszty pomocy prawnej bezpośrednio związanej z realizacją czynności fazy przygotowań do wdrożenia.

W

Koszty zatrudnienia osób wykonujących fazę.

A

Koszty narzędzi i sprzętu wykorzystywanych w czasie wykonywania fazy

przygotowań do wdrożenia

·zakup

·amortyzacja

·koszty wynikające z odpłatnego korzystania

G

Koszty gruntów i budynków, w zakresie i przez okres, w jakim są używane do realizacji  projektu objętego pomocą; w przypadku budynków są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi prowadzenia badań przemysłowych lub prac rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów rachunkowości, a w przypadku gruntów są to koszty związane z przeniesieniem własności, koszty wynikające z odpłatnego korzystania z gruntu lub rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe.

E

Koszty doradztwa lub równoważnych usług wykorzystywanych wyłącznie do celów wykonania fazy przygotowań do wdrożenia, nabytych po cenach rynkowych, pod warunkiem, że w transakcji nie ma elementów zmowy. Koszty te są wyłączone z podstawy naliczania kosztów ogólnych. Koszty te uznaje się do wysokości 70 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych fazy przygotowań do wdrożenia.

O

Dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją fazy przygotowań do wdrożenia. Koszty pośrednie nie mogą stanowić więcej niż 25% wszystkich kosztów kwalifikowanych fazy przygotowań do wdrożenia, z wyłączeniem kosztów kategorii E, a dodatkowo nie mogą stanowić więcej niż 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych tej fazy. Oznacza to, że przy wyliczaniu tych kosztów oba poniższe warunki muszą zostać spełnione:

O = (W + A + G + Op) x max 25%

O ≤ 15% x (W+ A+ G+E+O +Op)

Łączny okres realizacji fazy badawczej i fazy przygotowań do wdrożenia nie może przekroczyć 36 miesięcy, przy czym realizacja fazy przygotowań do wdrożenia nie może trwać dłużej niż 18 miesięcy.

W trakcie realizacji projektu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwe jest wydłużenie okresu realizacji  maksymalnie do 60 miesięcy (przy czym realizacja fazy przygotowań do wdrożenia nie może trwać dłużej niż 24 miesiące).

Nabór wniosków prowadzony w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl trwa od 9 kwietnia do 8 czerwca 2018 r. (do godziny 15:00).

Wniosek należy sporządzić i przesłać wyłącznie za pomocą systemu informatycznego OSF (złożenie do Centrum wersji papierowej wniosku nie jest wymagane). Wnioskodawca wypełnia w systemie OSF wszystkie wymagane pola wniosku i załącza dokumenty wymienione w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

Warunkiem uznania wniosku za skutecznie złożony jest załączenie do systemu OSF skanu podpisanego oświadczenia o treści zgodnej z załącznikiem nr 9 do Regulaminu konkursu (oświadczenie woli).

Pytania dotyczące konkursu, można przesyłać na następujące adresy mailowe: 

- w zakresie ogólnym na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- w zakresie finansowym na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Opracowanie:

Joanna Żurawska

Biuro Obsługi Badań Naukowych

Tel. 77 449 82 42