Strona główna

Nagrody Rektora za działalność naukową

Wnioski o nagrodę Rektora dla nauczycieli akademickich, sporządzone według wzoru podanego w załącznikach nr 1-7 należy składać do Przewodniczącego Komisji ds. nagród, tj. Prorektora ds. nauki, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca (nagrody za osiągnięcia naukowe, nagrody za calokształt oraz nagrody dla małego naukowca) albo do dnia 15 lipca (nagrody za osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne). Obecnie obowiązujący Regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Politechniki Opolskiej został uchwalony Uchwałą Senatu Politechniki Opolskiej nr 321 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

W dniu 11 maja 2016 r. Senat Politechniki Opolskiej przyjął uchwałę nr 435 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Politechniki Opolskiej.

 Regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Politechniki Opolskiej- tekst ujednolicony w formacie pdf i doc

załączniki:

  1. Wniosek o nagrodę indywidualną za osiągniecia naukowe
  2. Wniosek o nagrodę zespołową za osiągniecia naukowe
  3. Wniosek o nagrodę indywidualną za osiągniecia dydaktyczne lub organizacyjne
  4. Wniosek o nagrodę zespołową za osiągniecia dydaktyczne lub organizacyjne
  5. Wniosek o nagrodę za całokształt
  6. Wniosek o nagrodę za awans naukowy
  7. Wniosek o nagrodę dla młodego naukowca

 

1. Karta Kompleksowej Oceny Jednostki Naukowej- nauki humanistyczne i społeczne

2. Karta Kompleksowej Oceny Jednostki Naukowej- nauki ścisłe i inżynierskie

3. Karta Kompleksowej Oceny Jednostki Naukowej- nauki o życiu

 

Wykaz punktowanych czasopism naukowych- Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r.

1. Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);

2. Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Komunikat o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach z dnia 1 lipca 2016 r.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O NAGRODĘ ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ -
15 CZERWCA - na ręce prorektora ds. nauki