Strona główna

I. PODSTAWY PRAWNE

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA

1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

 KOMUNIKATY MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO:

1. List prof. J. Duszyńskiego z dnia 11.12.2009 r. w sprawie niewykorzystanej dotacji podmiotowej

2. List prof. J. Szweda z dnia 20.05.2009 r. w sprawie niewykorzystanej dotacji podmiotowej

3. Informacja MNiSW  z dnia 21.05.2010 r. dla kierowników i głównych księgowych jednostek prowadzących badania naukowe dotyczące rozliczania kosztów pośrednich

4. Komunikat MNiSW nr 2/2011 z dnia 14.01. 2011 r. w sprawie współczynnika kosztochłonności badań w poszczególnych dziedzinach nauki i sztuki

5. Komunikat MNiSW nr  z dnia 05.02 2013 r. w sprawie współczynnika przeniesienia

6. Informacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotycząca interpretacji art. 18 ust.    3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

ZARZĄDZENIA REKTORA POLITECHNIKI OPOLSKIEJ:

1. Zarządzenie Nr 18/2000 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 15.05.2000 r. w sprawie gospodarowania aparaturą naukowo-badawczą i dydaktyczną

2. Zarządzenie Nr 15/2008 Rektora PO z dnia 26.02.2008 r. w sprawie wprowadzenia systemu ekonomiczno - finansowego Politechniki Opolskiej – załącznik nr 3: Zasady wewnętrznego rozrachunku gospodarczego

3. Zarządzenie Nr 20/2008 Rektora PO z dnia 08.04.2008 r. w sprawie oświadczenia składanego przez osobę niebędącą pracownikiem Politechniki Opolskiej, której powierza się wykonanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej

4. Zarządzenie Nr 85/2008 Rektora Politechniki opolskiej z dnia 17.12.2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia systemu ekonomiczno-finansowego Politechniki Opolskiej

5. Zarządzenie Nr 21/2009 Rektora PO z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie korzystania z wydawnictw zakupionych ze środków budżetowych dla potrzeb prowadzonych badań naukowych, prac rozwojowych, działalności dydaktycznej oraz gromadzenia materiałów konferencyjnych, publikacji pracowników i  prac dyplomowych studentów Politechniki Opolskiej

6. Zarządzenie Nr 37/2009 Rektora PO z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie przygotowywania i rejestracji wniosków dotyczących pozyskiwania środków finansowych, zasad zawierania i rejestracji umów oraz udzielania i rejestracji pełnomocnictw

7. Zarządzenie nr 96/2010  Rektora PO z dnia 30.12.2010 r, zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z wydawnictw zakupionych ze środków budżetowych dla potrzeb prowadzonych badań naukowych, prac rozwojowych, działalności dydaktycznej oraz gromadzenia materiałów konferencyjnych, publikacji pracowników i prac dyplomowych studentów Politechniki Opolskiej

8. Zarządzenie nr 13/2015 Rektora PO z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę

UCHWAŁY SENATU POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

 

1. Uchwała Senatu Politechniki Opolskiej nr 122 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wysokości zysku, narzutu kosztów pośrednich oraz zasad rozliczania kosztów pośrednich w projektach realizowanych w różnych rodzajach działalności w Politechnice Opolskiej

Załącznik do uchwały Senatu nr 122.- tabela wysokości zysku, narzutu kosztów pośrednich oraz zasad rozliczania kosztów pośrednich w projektach realizowanych w różnych rodzajach działalności w Politechnice Opolskiej