Strona główna

Rozwój Sportu Akademickiego - ogłoszenie 2014

Rozwój Sportu Akademickiego - ogłoszenie 2014

poniedziałek, 2 czerwca 2014

 

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
ogłasza konkurs na realizację projektów w Programie „Rozwój Sportu Akademickiego”

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. o ustanowieniu Programu „Rozwój Sportu Akademickiego” ogłasza się konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach ww. programu.

Nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
naboru kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września
2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego
Centrum Nauki (Dz. U. Nr 181, poz. 1220), Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki, z siedzibą w Krakowie.

 

Rozporzadzenie ministra nauki i szkolnictwa wyzszego_kandydaci na czlonkow rady NCN

 


Kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki, zwanej dalej „Radą",
zgłaszają:
1. Podmioty będące jednostkami naukowymi posiadające co najmniej kategorię A –
mogące zgłosić dwóch kandydatów reprezentujących grupy dziedzin nauki.
2. Podmioty reprezentujące środowisko naukowe – mogące zgłosić po dwóch
kandydatów do każdej z grup dziedzin nauki.

Wykaz grup dziedzin nauki reprezentowanych przez członków Rady jest określony
w załączniku do wyżej wymienionego rozporządzenia.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady zawiera:
1) wskazanie podmiotu zgłaszającego kandydata;
2) dane osobowe kandydata: imię, nazwisko i adres;
3) dorobek naukowy oraz informacje o aktywności naukowej kandydata*);
4) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata przydatnych do pełnienia
funkcji członka Rady *) - Do zgłoszenia prosimy dołączyć wykaz: publikacji wraz z liczbą cytowań oraz wykaz realizowanych projektów badawczych.
5) uzasadnienie zgłoszenia kandydata;
6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz znajomości przepisów nakładających obowiązki i ograniczenia wynikające z bycia członkiem Rady.


Członkiem Rady może być osoba, która:
1) posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe;
4) nie pozostaje w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego
stopnia włącznie z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub
Koordynatorami Dyscyplin, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm.);
5) nie pozostaje z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin w takim stosunku prawnym, który może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki, o których mowa w ww. ustawie.


Członkiem Rady nie może być osoba pełniąca funkcję:
1) rektora, prorektora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;
2) dyrektora instytutu naukowego, pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii
Nauk albo instytutu badawczego;
3) Prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk albo Polskiej Akademii Umiejętności;
4) przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa
Wyższego albo Rady Głównej Instytutów Badawczych,
5) członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej.


Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w:
1) Zespole Identyfikującym Członków Rady;
2) Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych;
3) Komitecie Polityki Naukowej;
4) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;
5) organach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zadania Rady określone są w art. 18 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym
Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm).

Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać w terminie do 30 czerwca 2014 r. na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
„Zespół Identyfikujący"
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa
z dopiskiem „Rada NCN"

Zgłoszenie kandydata na członka Rady przekazane po terminie nie podlega rozpatrzeniu.


Lista kandydatów na członków Rady, których zgłoszenia spełniają wymagania formalne,
zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, niezwłocznie po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO MNiSW

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO MNiSW DO 06.06.2014 r.

Prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań Naukowych -06 czerwca 2014 r.

NCN

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy:

  • OPUS 7 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • PRELUDIUM 7 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • SONATA 7 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
Rozpoczęcie naboru wnioskówZakończenie naboru wnioskówRozstrzygnięcie konkursu do
17 marca 17 czerwca 17 grudnia

Prosimy o składanie wniosków w BOBN do 06.06.2014

Wnioski o nagrodę rektora za działalność naukową dla nauczycieli akademickich

Wnioski o nagrodę rektora za działalność naukową dla nauczycieli akademickich , sporządzone według wzoru podanego w załącznikach nr 1a, 1b, wraz z dokumentacją osiągnięć, stanowiących tytuł do nagrody, opinią właściwego Dziekana oraz zestawieniem osiągnięć należy składać na ręce Prorektora właściwego do spraw nauki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca.

REGULAMIN przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Politechniki Opolskiej

zmiany - Uchwała nr 18 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 19 września 2012r.

zmiany - Uchwała nr 137 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 27 czerwca 2013r.

- wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej Rektora Politechniki Opolskiej - zal (1a)

- wniosek o przyznanie nagrody zespołowej Rektora Politechniki Opolskiej - zal (1b)

Ostatnio obowiązująca karta oceny jednostek naukowych niezbędna do opisu osiągnięć naukowych:

NAUKI Ścisłe i Inżynierskie

NAUKI Humanistyczne i Społeczne

NAUKI o Życiu

Wykaz punktowanych czasopism naukowych:

1. Części A- zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);

2. Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

                                           obwieszczenie o sprostowaniu niektórych pozycji w części B wykazu czasopism,

3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O NAGRODĘ ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ -
1 CZERWCA - na ręce prorektora ds. nauki

Rusza II edycja konkursu Polski Wynalazek. Zgłoś swój pomysł!

Masz głowę pełną pomysłów, które sprawią, że życie codzienne może stać się prostsze? Lubisz projektować i masz w sobie żyłkę prawdziwego wynalazcy? Zgłoś swój pomysł do konkursu Polski Wynalazek 2014! Nagrodą w konkursie na najciekawszą innowację jest 50 tys. zł.

Konkurs organizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Telewizję Polską promuje innowacyjność i wynalazczość wśród Polaków.

O nagrodę główną mają szansę powalczyć zarówno „duże” wynalazki, które powstały w laboratorium pod okiem zespołu badaczy, jak i „małe”, stworzone przez zwykłych ludzi w ich przydomowym garażu. Liczy się przede wszystkim to, by były użyteczne i miały potencjał ekonomiczny.

Szukamy projektów innowacyjnych, nowatorskich, z potencjałem ekonomicznym. Finałowe projekty zostaną zaprezentowane przed Kapitułą Konkursu, ale ostateczną decyzję o przyznaniu tytułu „Polski Wynalazek 2014” podejmą widzowie podczas programu „na żywo” w dniu 7 kwietnia 2014 r., w TVP1.

Aby wziąć udział w konkursie „Polski Wynalazek 2014” należy:

1. Wysłać wypełnioną ANKIETĘ na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 17.03.2014 r.

2. Wypełnione OŚWIADCZENIE – ZGODĘ  NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU (każdy z członków zespołu badawczego powinien wypełnić oświadczenie oraz każda osoba, która pojawia się w przesłanych materiałach video),

3. KOMPLET ZDJĘĆ – zespołu badawczego, wynalazku (z różnych etapów prac nad nim), do zwrotu po zakończeniu konkursu,

4. VIDEO – maksymalnie 1 minutowy materiał video o zespole i wynalazku (format mp4).

Regulamin wraz z ankietą i oświadczeniem jest dostępny pod adresem

http://www.tvp.pl/wiedza/nauka-i-technika/polski-wynalazek-2013/o-konkursie/rusza-ii-edycja-konkursu-polski-wynalazek/14278249

oraz  www.facebook.com/polskiwynalazek2014

Ankieta

VI edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Przypominamy,  że Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła VI edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Konkurs został objęty patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO.  

Celem Konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Kapituła Konkursowa wyłoni wyróżniające się opracowania, które zostaną wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar (www.scholar.com.pl), będącym partnerem w projekcie. Dodatkowo zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych brutto.

Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2014 r.

Szczegóły dotyczące konkursu wraz z dokumentacją znajdują się na stronie internetowej www.fdpa.org.pl.

Francuska nagroda dla autorów najlepszych polskich prac doktorskich w dziedzinie energii

Informujemy, że Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Warszawie ogłosiły konkurs na najlepsze polskie prace doktorskie (z lat 2012-13) w szeroko pojętej dziedzinie energii.

Szczegółowe warunki konkursu (link: http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/2014/02/17/marie-sklodowska-curie-thesis-award-in-the-field-of-energy/).

Termin składania aplikacji upływa 2 maja 2014 r. MNiSW nie pośredniczy w procedurach związanych z konkursem.

Ogłoszenie konkursów ETIUDA 2, FUGA 3, SYMFONIA 2, TANGO 1

Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy:

  • MAESTRO 6 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe
  • HARMONIA 6 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych
  • SONATA BIS 4 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO NCN DO 16.09.2014 r.

 

Prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań Naukowych –

do 05 września 2014 r.

 

więcej informacji na temat konkursów: tutaj

Wyniki konkursów OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2013 roku:

  • OPUS 5 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 5 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 5 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Czytaj więcej...

Program Wykonawczy z Chińską Republiką Ludową

Biuro Obsługi Badań Naukowych informuje, iż został otwarty nowy konkurs na wymianę osobową w latach 2014 - 2016 w ramach Programu Wykonawczego z Chińską Republiką Ludową.

Termin składania wniosków przez koordynatorów polskich został ustalony do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Czytaj więcej...

FNP- Nabór wniosków do kolejnej edycji konkursu START

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków do kolejnej edycji konkursu START, w którym Fundacja wyróżnia wybitnych młodych badaczy z udokumentowanymi sukcesami naukowymi. Do udziału w programie i złożenia wniosku zachęcamy pracowników bądź doktorantów krajowych instytucji naukowych.

Wnioski w konkursie można składać do 31 października 2013 r.

Czytaj więcej...