Strona główna

Stypendia naukowe w Szwecji

Do 15 stycznia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach Visby Programme. Konkurs skierowany jest do studentów i naukowców m.in. z Polski, którzy chcą prowadzić badania na uczelniach w Szwecji. W ramach konkursu przyznanych zostanie ok. 40 stypendiów na rok akademicki 2015/2016.
 
W ramach odbywania stypendium naukowcy będą otrzymywali świadczenie pieniężne w wysokości:
 • doktoranci - 15 000 koron szwedzkich miesięcznie (ok. 6 750 zł);
 • naukowcy po doktoracie - 18 000 koron szwedzkich miesięcznie (ok. 8 100 zł).
 

Czytaj więcej...

How to get the ERC grant? – zaproszenie na warsztaty

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje – we współpracy z Ambasadą Brytyjską i Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej – spotkanie ERC Workshop: How to get the ERC grant? poświęcone indywidualnym i instytucjonalnym aspektom przygotowywania i realizowania grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – ERC.

 

Spotkanie skierowane jest do naukowców zainteresowanych złożeniem wniosku do ERC w 2015 r. (głównie granty Starting i Consolidator) oraz do decydentów/twórców strategii uczelni i instytutów naukowych mających wpływ na działania administracji. Warsztat ma na celu wsparcie naukowców w jak najlepszym przygotowaniu wniosku aplikacyjnego oraz ułatwienie władzom uczelni i instytutów stworzenia kompetentnego zaplecza organizacyjnego, przyjaznego badaczom i sprzyjającego pozyskiwaniu grantów ERC oraz ich sprawnemu zarządzaniu.

 

Czytaj więcej...

FNP: Szkolenie z zakresu zarządzania projektami badawczymi

Do 26 listopada 2014 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania projektami badawczymi, które organizowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.
 

Czytaj więcej...

Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki

Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki to cykl redakcyjny połączony z konkursem na najlepszy wynalazek zgłoszony przez polską uczelnię lub instytut badawczy w latach 2012 i 2013.

 

Uczestnikiem konkursu jest polska uczelnia (publiczna lub niepubliczna) lub instytut badawczy zgłaszająca/y wynalazek z jednej z poniższych dziedzin:
• informatyka
• inżynieria mechaniczna, inne nauki inżynieryjne i technologie, inżynieria lądowa, inżynieria materiałowa i nanotechnologia, nauki fizyczne,
• nauki biologiczne i biotechnologia, nauki chemiczne, nauki medyczne, farmaceutyki;
• nauki o ziemi i o środowisku, nauki rolnicze i weterynaryjne.

Czytaj więcej...

Trwa nabór wniosków do programu FNP - START

Adresatami programu są Wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

 • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku* (lub 32 lat** w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich),
 • są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych,
 • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - 31.10.2014 r.
Prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań Naukowych do dnia 24.10.2014 r.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie konkursów

Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy:

 • OPUS 8 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 8 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA 8 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
 • BEETHOVEN – na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO NCN DO 15.12.2014 r.

Prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań Naukowych –

do 5 grudnia 2014 r.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie konkursów

Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy:

 • MAESTRO 6 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe
 • HARMONIA 6 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych
 • SONATA BIS 4 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO NCN DO 16.09.2014 r.

 

Prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań Naukowych –

do 05 września 2014 r.

więcej informacji na temat konkursów: tutaj

Rozwój Sportu Akademickiego - ogłoszenie 2014

Rozwój Sportu Akademickiego - ogłoszenie 2014

poniedziałek, 2 czerwca 2014

 

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
ogłasza konkurs na realizację projektów w Programie „Rozwój Sportu Akademickiego”

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. o ustanowieniu Programu „Rozwój Sportu Akademickiego” ogłasza się konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach ww. programu.

Nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
naboru kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września
2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego
Centrum Nauki (Dz. U. Nr 181, poz. 1220), Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki, z siedzibą w Krakowie.

 

Rozporzadzenie ministra nauki i szkolnictwa wyzszego_kandydaci na czlonkow rady NCN

 


Kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki, zwanej dalej „Radą",
zgłaszają:
1. Podmioty będące jednostkami naukowymi posiadające co najmniej kategorię A –
mogące zgłosić dwóch kandydatów reprezentujących grupy dziedzin nauki.
2. Podmioty reprezentujące środowisko naukowe – mogące zgłosić po dwóch
kandydatów do każdej z grup dziedzin nauki.

Wykaz grup dziedzin nauki reprezentowanych przez członków Rady jest określony
w załączniku do wyżej wymienionego rozporządzenia.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady zawiera:
1) wskazanie podmiotu zgłaszającego kandydata;
2) dane osobowe kandydata: imię, nazwisko i adres;
3) dorobek naukowy oraz informacje o aktywności naukowej kandydata*);
4) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata przydatnych do pełnienia
funkcji członka Rady *) - Do zgłoszenia prosimy dołączyć wykaz: publikacji wraz z liczbą cytowań oraz wykaz realizowanych projektów badawczych.
5) uzasadnienie zgłoszenia kandydata;
6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz znajomości przepisów nakładających obowiązki i ograniczenia wynikające z bycia członkiem Rady.


Członkiem Rady może być osoba, która:
1) posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe;
4) nie pozostaje w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego
stopnia włącznie z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub
Koordynatorami Dyscyplin, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm.);
5) nie pozostaje z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin w takim stosunku prawnym, który może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki, o których mowa w ww. ustawie.


Członkiem Rady nie może być osoba pełniąca funkcję:
1) rektora, prorektora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;
2) dyrektora instytutu naukowego, pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii
Nauk albo instytutu badawczego;
3) Prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk albo Polskiej Akademii Umiejętności;
4) przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa
Wyższego albo Rady Głównej Instytutów Badawczych,
5) członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej.


Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w:
1) Zespole Identyfikującym Członków Rady;
2) Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych;
3) Komitecie Polityki Naukowej;
4) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;
5) organach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zadania Rady określone są w art. 18 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym
Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm).

Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać w terminie do 30 czerwca 2014 r. na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
„Zespół Identyfikujący"
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa
z dopiskiem „Rada NCN"

Zgłoszenie kandydata na członka Rady przekazane po terminie nie podlega rozpatrzeniu.


Lista kandydatów na członków Rady, których zgłoszenia spełniają wymagania formalne,
zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, niezwłocznie po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń.