Strona główna

Doktorat wdrożeniowy

Ministerstwo Nauki i Szkonictwa Wyższego ogłosiło nabór do III edycji Doktoratów Wdrożeniowych.

I. Cel i przedmiot programu:

Celem programu jest stworzenie warunków do rozwoju współpracy nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym.Głównym założeniem programu jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która usprawni działanie przedsiębiorstwa. Doktorant, pracując pod opieką dwóch opiekunów - naukowego i przemysłowego, ma za zadanie rozwiązać technologiczny problem, z jakim boryka się jego firma. Program składa sie z dwóch modułów:

1. „Doktorat wdrożeniowy I” - w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2, których wyniki mogą mi'eć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów;

Czytaj więcej...

Najlepsza praca badawcza wykonana na rzecz PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN ogłosił konkurs, dla pracowników jednostek naukowych działajacych na terenie Polski, na „Najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.".  Celem konkursu jest m.in. propagowanie najlepszych wzorców realizowania prac badawczych. Istotnym założeniem jest także motywowanie do współpracy, w celu stworzenia nowoczesnych rozwiązań, znajdujących w konsekwencji praktyczne zastosowanie.

Czytaj więcej...

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Od 2 maja do 31 maja 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców regulują przepisy:

Czytaj więcej...

NAWA - wymiana zagraniczna

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nowe nabory w ramach programów  wymiany bilateralnej naukowców. Celem uruchomionych konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich.

Obecnie nabory prowadzone są we współpracy z następującymi krajami:

z Republiką Czeską – termin na składanie wniosków upływa 18 czerwca 2019 r.

z Republika Federalna Niemiec – termin na składanie wniosków upływa 28 czerwca 2019 r.

z Republiką Francuską – termin na składanie wniosków upływa 3 lipca 2019 r.                                                                                                        

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/wymiana-bilateralna lub w zakładce Współpraca z zagranicą.

Stypendia w Singapurze

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wraz z A*STAR w Singapurze zaprasza do aplikowania o stypendia doktoranckie. A*STAR zapewnia fundusze umożliwiające młodym aspirującym naukowcom rozwijanie ich naukowych pasji oraz przygotowanie do satysfakcjonującej kariery w dziedzinie badań i rozwoju.

Już w maju przedstawiciele A*STAR odwiedzą Warszawę oraz Kraków. W imieniu singapurskiej agencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania w dniach 18 oraz 19 maja, w trakcie których będzie można dowiedzieć się więcej na temat Singapore International Graduate Award (SINGA) i Singapore International Pre-Graduate Award (SIPGA) oraz możliwości zawodowych w A*STAR.

Czytaj więcej...

XXIV Konkurs o Nagrodę Siemensa

Politechnika Warszawska i Siemens Sp. z o.o. zapraszają do udziału w XXIV Konkursie o Nagrodę Siemensa. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2019 r.

Do Konkursu należy zgłaszać prace związane z zakresem działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim z następującymi obszarami nauki i inżynierii:

  • elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania energii elektrycznej;
  • elektronika i informatyka oraz automatyka i robotyka;
  • transport szynowy oraz zarządzanie i sterowanie ruchem.

Ponadto przyjmowane są prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych dyscyplin mających zastosowanie lub wspomagających wszystkie dziedziny wymienione powyżej.

Czytaj więcej...

Program im. Bekkera

Uprawnieni wnioskodawcy:

Wnioskodawcami w Programie są indywidualni naukowcy oraz nauczyciele akademiccy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnieni w instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej

Cel programu:

Wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.

Czytaj więcej...

Wybory do Rady Doskonałości Naukowej

W dniach 1 marca - 1 kwietnia możliwa jest weryfikacja danych osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Doskonałości Naukowej. Każda osoba uprawniona do głosowania może:

- sprawdzić, czy znajduje się na wstępnej liście osób uprawnionych do głosowania;

- zweryfikować swoje dane znajdujące się w systemie wyborczym (po autoryzacji tożsamości);

- wnioskować o dokonanie korekty danych (np. nieaktualny adres e-mail);

- złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców (dotyczy osób, które nie znajdują się na wstępnej liście uprawnionych do głosowania).

System wyborczy: https://radon.opi.org.pl/pl/wybory_rdn19/home.

 

Rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Na stronie www.konstytucjadlanauki.gov.pl pojawiło się Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej z dnia 22 lutego 2019r.

W wyniku reformy system oceny działalności naukowej został gruntownie zmieniony na korzyść naukowców. Trzy zmiany są jednak najbardziej kluczowe. Pierwsza z nich to ocena działalności naukowej w ramach dyscyplin (a nie wydziałów). Dzięki temu dokonania językoznawców będą porównywane tylko z dokonaniami innych językoznawców, a nie – np. z historykami.  Druga z nich – to objęcie ewaluacją wszystkich pracowników naukowych – zatrudnionych na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych (a nie tylko wybranych pracowników). Trzecia – to wprowadzenie limitu osiągnięć zgłaszanych do oceny. Zmiana ta pozwoli naukowcom skupić się na ambitnych badaniach, a nie produkcji publikacji. Za sprawą tych zasad ewaluacja będzie sprawiedliwsza i bardziej miarodajna. Będzie także motywowała uczelnie i instytuty do rozwoju. Na ostateczny kształt opublikowanego właśnie rozporządzenia ogromny wpływ miało środowisko akademickie. Wspólne prace nad dokumentem trwały od sierpnia ubiegłego roku.

Czytaj więcej...

Polskie Powroty 2019

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła drugą edycję programu Polskie Powroty 2019. Program adresowany jest do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę badawczą bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych.

Czytaj więcej...