Strona główna

Konkurs OPUS w odświeżonej odsłonie oraz nowa forma finansowania dla doktorantów – PRELUDUM BIS. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne konkursy

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło dobrze znane konkursy na projekty badawcze w ramach badań podstawowych: OPUS, SONATA i PRELUDIUM oraz nowy konkurs PRELUDIUM BIS na projekty realizowane przez doktorantów, organizowany we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA). Łącznie do zdobycia jest aż 690 mln zł.

PRELUDIUM BIS jest pierwszym wspólnym konkursem NCN i NAWA, który jest skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Jego cel to wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie stypendiów i projektów badawczych, realizowanych przez młodych naukowców w ramach rozpraw doktorskich, a także trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych, mających za zadanie wspierać mobilność badaczy.

Czytaj więcej...

Szkoła doktorska - spotkanie informacyjne

Prorektor ds. Badań i Rozwoju prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda zaprasza kandydatów do szkoły doktorskiej, potencjalnych promotorów oraz wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w spotkaniu z dyrektorem szkoły doktorskiej w dniu 16 września 2019 r. o godzinie 11.00 w sali KS-2 na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48.

Plan spotkania:

  1. Przedstawienie osób związanych z funkcjonowaniem szkoły doktorskiej w Politechnice Opolskiej.
  2. Program kształcenia szkoły doktorskiej.
  3. Zasady wyłaniania i powoływania promotorów.
  4. Zasady ewaluacji osiągnięć doktorantów.
  5. Sprawy organizacyjne.
  6. Pytania i uwagi.

Program stypendialny "Stypendia. Co? Gdzie? Jak?

Fundacja Dobra Sieć zaprasza do lektury najnowszej publikacji zespołu Fundacji Dobra Sieć pod tytułem „Stypendia. Co? Gdzie? Jak?, która powstała na zlecenie i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Publikacja omawia wyniki badań polskich organizacji stypendialnych oraz przybliża sposób działania kilku programów stypendialnych.

Dzięki niej osoby i instytucje zainteresowane obszarem stypendiów krajowych, będą mogły uzyskać odpowiedzi na podstawowe pytania związane z funkcjonowaniem inicjatyw stypendialnych w Polsce.

Czytaj więcej...

Program im. gen. Andersa oraz stypendia rządu szwajcarskiego

NAWA ogłasza nabór wniosków w ramach:

1. Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa.

Program stwarza młodzieży polskiego pochodzenia możliwośc odbycia studiów w Polsce oraz poprawy znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych. W ramach Programu  stypendystom podejmującym kształcenie w szkole doktorskiej oferowane jest comiesięczne stypendium Dyrektora NAWA, pokrywajace koszty stypendium doktoranckiego.

Czytaj więcej...

Nowy wykaz czasopism

Prawie 31 tysięcy pozycji liczy nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Ministerialny wykaz czasopism opiera się w dużej mierze na międzynarodowych bazach interdyscyplinarnych o dużym zasięgu, które indeksują publikacje wysokiej jakości. W wykazie można znaleźć również kilkaset polskich czasopism np. ,,Język Polski", ,,Filozofia Nauki" czy ,,Przegląd Strategiczny".

Czytaj więcej...

Konkurs o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie 2019

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji (MESRI) we Francji, we współpracy z Francuską Akademią Nauk,  ogłosiło konkurs o Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie w ramach Polsko-Francuskiego Roku Nauki 2019.

Czytaj więcej...

Konkursy finansowane z funduszy norweskich i EOG

GRIEG oraz IdeaLab to konkursy finansowane w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021 w ramach programu „Badania”, w którym NCN pełni rolę operatora odpowiedzialnego za badania podstawowe. Program „Badania” z alokacją ponad 129 mln euro ma na celu wspieranie polskiej nauki oraz zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, biznesem i społeczeństwem. 40% środków jest przeznaczone na wspieranie badań podstawowych, między innymi w ramach konkursów GRIEG oraz IdeaLab.

Czytaj więcej...

Konkurs ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs na polsko-szwajcarskie projekty badawcze organizowany we współpracy ze Swiss National Science Foundation (SNSF).

ALPHORN to dwustronny konkurs międzynarodowy skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem szwajcarskim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, a pozyskane w ramach konkursu środki można przeznaczyć na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów i doktorantów. W ramach konkursu można także sfinansować zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty niezbędnych do realizacji badań. Projekt badawczy może trwać od 24 do 36 miesięcy. Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki ścisłe i techniczne oraz nauki o życiu.

Czytaj więcej...

Nagrody i stypendia Marszałka Województwa Opolskiego

Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ogłasza nabór do Nagród i Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla:

- doktorantów do składania wniosków o przyznanie Stypendium doktoranckiego Marszałka Województwa Opolskiego. Stypendium   może być przyznane uczestniczkom/uczestnikom drugiego, trzeciego i czwartego roku studiów doktoranckich, podejmujących studia na Politechnice Opolskiej bądź Uniwersytecie Opolskim;

- studentów do składania wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego. O stypendium – jak co roku – mogą ubiegać się studenci opolskich uczelni oraz osoby studiujące poza naszym województwem, ale mające zameldowanie na terenie Województwa Opolskiego.

Urząd Marszałkowski zaprasza również do składania wniosków o przyznanie Nagrody  Marszałka Województwa Opolskiego Professor Opoliensis  za najważniejszą pracę naukową oraz Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji.

Czytaj więcej...

Nagrody Naukowe POLITYKI

Do niedzieli 16 czerwca 2019 r. przyjmowane są zgłoszenia młodych naukowców do 19. edycji Nagród Naukowych POLITYKI. Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców, którzy mają wybitne osiągnięcia w działalności naukowej i kontynuują swoją działalność naukowo-badawczą. 

Czytaj więcej...

Stypendium im. Aleksandra von Humboldta

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza do składania wniosków w programie Stypendium im. Aleksandra von Humboldta dla wybitnych niemieckich uczonych, którzy palnują pobyt badawczy w polskiej jednostce naukowej.

Czytaj więcej...