Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych  jest kluczowym etapem dla ewaluacji. Obecnie trwają prace nad stworzeniem takiego wykazu. Powołano 44 zespoły doradcze dla każdej z dyscyplin, które będą pracować nad punktacją poszczególnych czasopism. W skład zespołu wchodzą wybitni naukowcy, którzy mają przed sobą trzy główne zadania. Po pierwsze muszą przypisać dyscypliny do czasopism naukowych z bazy Scopus i Web of Science. Po drugie – muszą wybrać dwa wskaźniki bibliometryczne, które są najbardziej adekwatne do oceny wpływu czasopism związanych z daną dyscypliną (spośród wskazanych w  rozporządzeniu w sprawie sporządzania wykazów). Po trzecie – dokonać oceny wstępnej punktacji czasopism, wynikającej z zastosowania wybranych wskaźników bibliometrycznych. W ten sposób stworzą propozycję listy czasopism wraz z punktacją, która trafi do Komisji Ewaluacji Nauki do 30 kwietnia 2019 roku.

Pełną listę ekspertów pobrać można ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.