Strona główna

Ocena czasopism naukowych

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych  jest kluczowym etapem dla ewaluacji. Obecnie trwają prace nad stworzeniem takiego wykazu. Powołano 44 zespoły doradcze dla każdej z dyscyplin, które będą pracować nad punktacją poszczególnych czasopism. W skład zespołu wchodzą wybitni naukowcy, którzy mają przed sobą trzy główne zadania. Po pierwsze muszą przypisać dyscypliny do czasopism naukowych z bazy Scopus i Web of Science. Po drugie – muszą wybrać dwa wskaźniki bibliometryczne, które są najbardziej adekwatne do oceny wpływu czasopism związanych z daną dyscypliną (spośród wskazanych w  rozporządzeniu w sprawie sporządzania wykazów). Po trzecie – dokonać oceny wstępnej punktacji czasopism, wynikającej z zastosowania wybranych wskaźników bibliometrycznych. W ten sposób stworzą propozycję listy czasopism wraz z punktacją, która trafi do Komisji Ewaluacji Nauki do 30 kwietnia 2019 roku.

Pełną listę ekspertów pobrać można ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ewaluacja jakości działalności naukowej

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej przeprowadzana w obrębie dyscyplin w ramach uczelni. W ocenie działalności naukowej będą brane pod uwagę indywidualne osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową w ewaluowanej dyscyplinie oraz osiągnięcia osób, które kształciły się w szkole doktorskiej prowadzonej przez ewaluowany podmiot i przygotowały rozprawę doktorską. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów oraz  kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa. Ewaluacja według nowych zasad po raz pierwszy zostanie przeprowadzona w 2021 r i obejmie okres od 2017 do 2020 roku.

Czytaj więcej...