Strona główna

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie wprowadziła dużych zmian w zakresie istniejących stopni i tytułu naukowego. Zmieniły się wytyczne, co do zakresu dyscyplin, w których nadawany będzie stopień lub tytuł naukowy. Nowa ustawa umożliwia również nadawanie stopnia doktora w dziedzinie oraz tytułu profesora w dziedzinie i dyscyplinie lub w dyscyplinach.

Uprawnienia jednostek organizacyjnych do nadawania stopni przeniesiono na szczebel uczelni. W zakresie uprawnień zmianie uległa także klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Poniżej znajduje się rozporządzenie określające nową klasyfikacje dziedzin i dyscyplin.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

Przepisy nowej Ustawy znacznie zmieniają kształt i przebieg postepowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora. Wyodrębniono dwa tryby, w których można uzyskać stopień doktora – w ramach szkoły doktorskiej oraz tryb eksternistyczny. Kolejna zmiana dotyczy wszczęcia oraz przebiegu postepowania w sprawie nadania stopnia doktora. Wszczęcie postepowania będzie wymagało przedłożenia rozprawy doktorskiej i spełnienia podstawowych wymogów (m.in.: tytuł zawodowy, uzyskanie efektów uczenia się, minimalny dorobek itp.).

W zakresie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego konstrukcja procedury nie uległa dużym zmianom. Do najważniejszych należą:

- zwiększenie liczby recenzentów do 4;

- wprowadzono obowiązkowe kolokwium habilitacyjne w naukach humanistycznych; społecznych i teologicznych oraz możliwość przeprowadzania kolokwium w pozostałych dziedzinach;

- wprowadzono sankcje za wycofanie wniosku o nadanie stopnia po powołaniu komisji habilitacyjnej.

Poniżej przedstawione są najważniejsze daty dotyczące postepowania w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego obowiązujące w okresie przejściowym:

  • w przypadku postepowań wszczętych i niezakończone przed 1 października 2018 r. stosuje się zasady dotychczasowe, przy czym jeżeli nadanie stopnia nastąpi po 30 kwietnia 2019 r., to stopień należy nadać w dziedzinach i dyscyplinach określonych wg nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin (art. 179 ust. 1 UPSWN);
  • postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego wszczęte między 1 października 2018 r. a 30 kwietnia 2019 r., prowadzi się na podstawie dotychczasowych przepisów, z tym że do 30 września 2019 r. w uczelni stopień nadaje rada jednostki organizacyjnej, a od 1 października 2019 r. senat uczelni lub inny organ wskazany w statucie jako właściwy do nadawania stopnia w danej dyscyplinie (art. 179 ust. 3 UPSWN);
  • postępowania o nadanie stopnia wszczynane po wejściu w życie ustawy do dnia 30 kwietnia 2019 są na dotychczasowych zasadach, ale stopień nadawany jest wg nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin (art. 179 ust. 3 UPSWN);
  • w okresie pomiędzy 1 maja a 30 września 2019 - nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora, a postępowania wszczęte po 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie nowych regulacji (art. 179 ust. 5 UPSWN);
  • otwarcie przewodu doktorskiego na zasadach dotychczasowych, tj. wynikających z USN, jest możliwe do dnia 30 kwietnia 2019 r.;
  • przewody doktorskie otwarte na zasadach dotychczasowych i niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r. odpowiednio zamyka się lub umarza. Wówczas jedyną możliwością uzyskania stopnia doktora będzie wszczęcie postępowania na nowych zasadach (art. 179 ust. 4 UPSWN).

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po systemie szkolnictwa wyższego i nauki.