Strona główna

Kandydat jest zobowiązany w terminie od 2 do 6 września złożyć w białej, wiązanej tekturowej teczce, na której należy czytelnie napisać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji (z podaniem kodu pocztowego), następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły doktorskiej (załącznik nr 2) - do podania można dołączyć wykaz dorobku naukowego (jeżeli kandydat taki posiada);
 • oświadczenie dyrektora o zapewnienie pensum (załącznik nr 3) – oświadczenie zostanie podpisane przez dyrektora szkoły doktorskiej kandydatom, przyjętym do szkoły doktorskiej;
 • kwestionariusz osobowy (załącznik nr 4);
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na poziomie magisterskim lub równoważnym wraz z suplementem, a w przypadku uczestnictwa w programie „Diamentowy Grant” dokument potwierdzający udział w nim;
 • fotografie - 1 duża (dyplomowa), 2 małe (zgodne z wymaganiami dla dowodu osobistego);
 • życiorys;
 • dwustronicowy konspekt dotyczący wstępnej koncepcji kierunku badań, stanu wiedzy dotyczącego tematu badań oraz spodziewanych wyników oraz dotychczasowych osiągnięć naukowych Kandydata, wraz z wykazem publikacji (jeśli kandydat takie posiada).
 • informacja o znajomości języków obcych, potwierdzona ewentualnymi certyfikatami językowymi;
 • dodatkowe dokumenty świadczące o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej (praca w kołach naukowych, członkostwo w organizacjach lub stowarzyszeniach naukowych, kursy, studia podyplomowe, staże, granty, stypendia, udział w konferencjach naukowych i wygłoszone referaty, itp.);

Dodatkowo należy przedłożyć:

 • dowód osobisty lub paszport (do wglądu, w celu zweryfikowania poprawności danych),
 • ewentualnie zaświadczenie o niepełnosprawności (do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez uczelnię kopii).

Kandydaci ubiegający się o miejsce w Domu Studenta przedkładają dodatkowo następujące dokumenty:

Cudzoziemcy, którzy spełniają warunki określone w art. 323 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce składają dodatkowo:

1) jeżeli ukończyli studia poza granicami Polski, dyplom ukończenia studiów opatrzony apostille lub zalegalizowany w kraju wydania wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego, bądź zaświadczenie o uznaniu, w drodze postępowania nostryfikacyjnego, równoważności dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów oraz tytułem zawodowym – o ile są wymagane w przepisach;

2) kserokopię wizy lub karty stałego pobytu (zezwolenia na osiedlenie się), lub karty czasowego pobytu (zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony), lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po uwierzytelnieniu jej przez pracownika sekretariatu szkoły doktorskiej, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;

3) potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego (np. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Rzeczypospolitej Polskiej albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, po uwierzytelnieniu jej przez pracownika sekretariatu szkoły doktorskiej, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu).

Kandydat zobowiązany jest przedłożyć oryginały wszystkich dokumentów do wglądu w celu  poświadczenia za zgodność z oryginałem.

Komplet dokumentów w białej, wiązanej tekturowej teczce, na której należy czytelnie napisać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji (z podaniem kodu pocztowego) kandydat składa w wersji papierowej osobiście

od 2 do 6 września 2019 r.

w godzinach: pn-śr.:  8:00 - 14:30

czw.:   8:00 - 16:30

pt:       8:00 - 14:30

w Biurze Obsługi Badań Naukowych

(budynek nr 7 pok. 14 przy ul. Prószkowskiej 76)

Dokumenty złożone po w/w terminie nie biorą udziału w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PO i zostaną zwrócone bez rozpatrzenia.

Załączniki w werski WORD:

1. Podanie o przyjęcie do szkoły doktorskiej (zał. nr 2)

2. Oświadczenie dyrektora o zapewnieniu pensum (zał. nr 3)

3. Kwestionariusz osobowy (zał. nr 4)