Strona główna

POLITECHNIKA OPOLSKA
OGŁASZA REKRUTACJĘ DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ 

w dyscyplinach:

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 

INŻYNIERIA MECHANICZNA

INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

 

na rok akademicki 2019/2020

O przyjęcie do szkoły może się ubiegać osoba, która: 

 • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny lub też była beneficjentem programu „Diamentowy Grant" i jest absolwentem kierunku wymienionego jako preferowany dla właściwej dyscypliny szkoły doktorskiej (załączniki do warunków i trybu rekrutacji do szkoły doktorskiej w Politechnice Opolskiej w roku akademickim 2019/2020 nr 1a, 1b, 1c).
 • uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 PRK, przy czym efekty uczenia się   w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej, co najmniej B2;
 • uzyskała na dyplomie ukończenia studiów ocenę nie niższą niż dobry;
 • uzyskała od dyrektora szkoły doktorskiej, zgodę na prowadzenie badań w jednostce dydaktyczno-badawczej Uczelni oraz realizację zajęć dydaktycznych w wymiarze i sposobie realizacji określonym w programie kształcenia.

Formalne warunki przyjęcia

Podstawą przyjęcia do szkoły doktorskiej są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obejmujące wybrane oceny z toku studiów magisterskich oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Kryterium decydującym o przyjęciu do szkoły doktorskiej jest wartość wskaźnika rankingowego (R) obliczanego wg wzoru

R = OD + OT + JO + OR×2

gdzie:

OD - ocena na dyplomie ukończenia studiów magisterskich,

OT – średnia z toku studiów,

JO - ocena z języka obcego nowożytnego (końcowa),

OR - ocena uzyskana w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Ocena JO ustalana jest na podstawie indeksu lub suplementu.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej jest wstępna koncepcja kierunku badań, stanu wiedzy dotyczącego tematu badań oraz spodziewanych wyników oraz dotychczasowych osiągnięć naukowych Kandydata, przygotowane w formie dwustronicowego konspektu i złożone przed rozmową kwalifikacyjną wraz z wykazem publikacji (jeśli kandydat takie posiada). Wynik rozmowy kwalifikacyjnej oceniany jest w skali ocen obowiązującej w Politechnice Opolskiej. Pozytywna ocena uzyskana z rozmowy kwalifikacyjnej jest niezbędna do klasyfikacji kandydata na liście rankingowej

W przypadku złożenia przez kandydata certyfikatu, na poziomie minimum B2, potwierdzającego znajomość języka obcego, w obliczaniu wskaźnika rankingowego  w pozycji JO przyjmuje się ocenę 5,0.

Kandydatom do szkoły doktorskiej, którzy ukończyli studia magisterskie z wyróżnieniem zwiększa się wartość wskaźnika rankingowego o dodatkowe 5 punktów.

Kandydat składa: 

 1. Podanie do dyrektora szkoły doktorskiej o przyjęcie do szkoły doktorskiej. Do podania można dołączyć wykaz dorobku naukowego (o ile kandydat taki posiada).
 2. Oświadczenie dyrektora szkoły doktorskiej o zapewnieniu doktorantowi pensum obowiązkowych zajęć dydaktycznych.
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na poziomie magisterskim lub równoważnym wraz z suplementem, a w przypadku uczestnictwa w programie „Diamentowy Grant” kopię dokumentu potwierdzającego udział w nim;
 4. Życiorys (CV);
 5. Wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata.
 6. Fotografie - 1 duża (dyplomowa), 2 małe (zgodne z wymaganiami dla dowodu osobistego).
 7. Dwustronicowy konspekt dotyczący wstępnej koncepcji kierunku badań, stanu wiedzy dotyczącego tematu badań oraz spodziewanych wyników oraz dotychczasowych osiągnięć naukowych Kandydata, wraz z wykazem publikacji (jeśli kandydat takie posiada).

Oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1, kandydat może złożyć: podanie do JM Rektora o zakwaterowanie w domu studenta - dotyczy kandydatów spoza Opola (podanie składane jest za pośrednictwem Biura Obsługi Badań Naukowych).

Kandydaci będący osobami niepełnosprawnymi, starający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej, mogą wystąpić w trybie indywidualnym o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w formie dostosowanej do potrzeb wynikających ze stopnia niepełnosprawności kandydata. W ramach zmiany formy zdawania egzaminów możliwe jest:

 1. Przedłużenie czasu trwania rozmowy.
 2. Zamiana rozmowy na formę pisemną.
 3. Przeprowadzenie rozmowy w innej sali (np. znajdującej się na parterze budynku).
 4. Zgoda na udział w egzaminie osób trzecich, w szczególności tłumaczy języka migowego.

Decyzję o zmianie w sposobie przeprowadzania egzaminu wstępnego podejmuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej. Podstawą decyzji jest przedłożenie aktualnej dokumentacji medycznej potwierdzającej stopień niepełnosprawności kandydata.

Harmonogram rekrutacji 

 • dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Badań Naukowych Politechniki Opolskiej (budynek P7-ul. Prószkowska 76, pok. 14) w okresie od 02.09.2019 r. do 06.09.2019 r.
 • termin rozmowy kwalifikacyjnej został ustalony na 11.09.2019 r. na godz. 9.00.
 • ogłoszenie listy przyjętych nastąpi dnia 01.10.2019 r. (aktualizacja)
 • termin rozpoczęcia kształcenia - 03.10.2019 r. (aktualizacja)
 • szczegółowe informacje zamieszczono na stronie internetowej Biura Obsługi Badań Naukowych w zakładce „szkoła doktorska".
 • bliższych informacji udziela pani mgr Ilona Czapczyńska (Bud. P7, pok.14. tel. 77 449 8171, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Załączniki:

1. Załącznik nr 2 - Podanie do dyrektora szkoły doktorskiej

2. Załącznik nr 3 - Oświadczenie dyrektora op zapewnieniu pensum

3. Załacznik nr 4 - Kwestionariusz osobowy