Strona główna

Cel Programu:

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa stwarza młodzieży polskiego pochodzenia możliwość odbycia studiów w Polsce oraz poprawy znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych. W ramach Programu stypendystom podejmującym kształcenie w szkole doktorskiej oferowane jest comiesięczne stypendium Dyrektora NAWA, pokrywające koszty „stypendium doktoranckiego”. Stypendium wypłacane będzie za pośrednictwem uczelni przez maksymalnie 12 miesięcy w danym roku akademickim.

W ramach Programu można się starać o przyjęcie wyłącznie do jednej szkoły doktorskiej, prowadzonej w uczelni nadzorowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program nie dotyczy szkół doktorskich nadzorowanych przez innych ministrów.

Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, zaś doktorantem można być tylko w jednej szkole doktorskiej.

Do kogo skierowany jest Program?

O uczestnictwo w Programie mogą ubiegać się osoby polskiego pochodzenia, będące obywatelami jednego z następujących państw: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry oraz państw Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Afryki, które:

  • posiadają Kartę Polaka (ewentualnie decyzję o jej przyznaniu) lub mają udokumentowane polskie pochodzenie (polska narodowość)
  • nie posiadają obywatelstwa polskiego i nie złożyły wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego
  • nie posiadają zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie złożyły wniosku o uzyskanie zezwolenia na stały pobyt
  • uzyskały dyplom ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w kraju pochodzenia lub w Polsce nie wcześniej niż w 2017 r.
  • nie uzyskały wcześniej dyplomu ukończenia studiów doktoranckich i nie posiadają stopnia doktora
  • w momencie wnioskowania w naborze do Programu nie odbywają studiów doktoranckich rozpoczętych przed 2019 r.

Ostateczną decyzję o przyjęciu Wnioskodawców do szkoły doktorskiej podejmuje uczelnia.

Termin i forma składania wniosków:

Wnioski należy składać w języku polskim za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 1 sierpnia 2019 do 30 sierpnia 2019 roku do godz. 15.00.

Ponadto, Wnioskodawcy, zobowiązani są do dostarczenia do Agencji (poza systemem NAWA) w terminie do 30 września 2019 r. zaświadczenia z uczelni, dokumentu potwierdzającego przyjęcie do wskazanej we wniosku szkoły doktorskiej lub promesy przyjęcia.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 25 października 2019 roku.

Harmonogram naboru:

Polonia III harmonogram

Załączniki:

Regulamin Progremu im. gen. Andersa

Załącznik nr 1 Zgoda na doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Załącznik nr 2 Wzór umowy