Strona główna

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków w ramach programu Dialog. Na wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej przeznaczono 20 mln złotych.

Wnioski można składać w trybie ciągłym do 31 grudnia 2019 r.

Program obejmuje dofinansowanie projektów w trzech obszarach:

1. Doskonałośc naukowa - służy wspieraniu projektów majacych na celu:

- umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć,

- kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces zmian projakościowych,

- wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej,

- kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki,

- podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych, w szczególności poprzez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podjecie pionierskich prac badawczych w tym zakresie,

- identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki.

2. Nauka dla innowacyjności - służy wspieraniu projektów mających na celu:

- poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym,

- wspieranie procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji,

- upowszechnianie wiedzy na temat związków miedzy nauką, innowacyjnością i gospodarką.

3. Humanistyka dla rozwoju - służy wspieraniu projektów mających na celu:

- rozwój nauk humanistycznych oraz stymulowanie i promowanie innowacyjnych badań humanistycznych,

- wykorzystanie humanistyki do rozwoju innych obszarów nauki, a także kultury, edukacji, gospodarki lub społeczeństwa.

Pojedynczy projekt może uzyskać finansowanie od 100 000 zł do 2 000 000 zł.

DO KOGO SKIEROWANY:

Program skierowany jest do jednostek naukowych, podmiotów działajacych na rzecz nauki oraz konsorcjów.

TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF, dostępnym na stronie internetowej www.osf.opi.org.pl. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, jeżeli jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na "wysłany". Pierwszą stronę wniosku, wygenerowaną przez system OSF, podpisaną przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy należy dostarczyć w postaci dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej urzędu obsługującego ministra albo w formie papierowej  w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku w systemie OSF.

DOKUMENTY:

1. Komunikat o ustanowieniu programu Dialog

2. Komunikat o zmianie zasad udziału w programie oraz trybu przeprowadzenia naboru wniosków do programu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.