Strona główna

Najważniejsze informacje o IV konkursie w ramach wspólnego przedsięwzięcia CuBR

CuBR to rezultat porozumienia pomiędzy NCBR, a KGHM Polska Miedź S.A., polegającego na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych. 

Przedsięwzięcie obejmuje 4 obszary dotyczące: górnictwa, przeróbki rud, metalurgii oraz wpływu przemysłu metali nieżelaznych na środowisko.

Aktualny konkurs dotyczy obszaru badawczego „Ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem, efektywność w biznesie” i obejmuje 7 zagadnień:

  1. Opracowanie technologii poprawy jakości nadawy do procesów mielenia i wzbogacania rud miedzi.
  2. Opracowanie technologii odzysku pierwiastków i/lub oczyszczania wód dołowych oraz  technologicznych z procesu wydobycia i wzbogacania rud miedzi.
  3. Opracowanie technologii wydzielania i zagospodarowania drobnoziarnistych materiałów węglanowych.
  4. Opracowanie technologii odzysku składników użytecznych z odpadów poflotacyjnych z bieżącej produkcji O/ZWR.
  5. Opracowanie technologii przetwarzania i zagospodarowania żużli z hutnictwa rud miedzi.
  6. Opracowanie technologii zagospodarowania odpadów poneutralizacyjnych z hutnictwa miedzi.
  7. Opracowanie innowacyjnej technologii ograniczenia migracji zasolonych wód podziemnych do cieków powierzchniowych w rejonie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) Żelazny Most. 

Projekt musi dotyczyć jednego z tematów wymienionych w zakresie merytorycznym IV konkursu Przedsięwzięcia CuBR, stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Wnioskodawcą jest konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzi co najmniej 1 jednostka naukowa oraz co najmniej 1 przedsiębiorca, albo co najmniej 2 jednostki naukowe spełniające kryteria organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę, prowadzące działalność gospodarczą lub badawczo-rozwojową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, dające rękojmię rzetelnego wydatkowania środków publicznych - w skład którego mogą wchodzić co najwyżej 3 podmioty.

Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa.

Warunkiem udziału konsorcjum jako wnioskodawcy jest jego formalne istnienie na dzień złożenia wniosku, potwierdzone zawarciem przez jego członków, nawet warunkowo, umowy konsorcjum przed złożeniem wniosku.

Złożenie umowy konsorcjum jest warunkiem zawarcia umów o wykonanie i finansowanie projektu.

Projekt podzielony jest na 3 fazy:

Faza I Techniczne Studium Wykonalności (TSW) tj. część projektu obejmująca 1 zadanie mająca na celu uszczegółowienie zakresu prac planowanych do wykonania w Fazie II i III, obejmujące w szczególności wykonanie badań pomocniczych (analitycznych i laboratoryjnych) potwierdzających przyjęte założenia (koncepcję) oraz sporządzenie szczegółowej analizy ekonomicznej i analizy ryzyk projektowych. W wyniku Fazy I przedłożony Wniosek powinien ulec znacznemu uszczegółowieniu, poprzez sporządzenie szczegółowego opisu technologii planowanej do opracowania w ramach realizacji projektu. Wykonawca podczas realizacji Fazy I powinien wskazać szczegółowy zakres rzeczowy dla Fazy II; czas realizacji fazy (9 miesięcy +2 miesiące na ocenę formalną i merytoryczną oraz odbiór fazy)

Faza II badawcza (FB) tj. część projektu obejmująca 2 zadania realizowane chronologicznie,  mające charakter badań przemysłowych i prac rozwojowych; czas realizacji fazy (12 miesięcy +2 miesiące na ocenę formalną i merytoryczną oraz odbiór fazy)

Faza III przygotowanie do wdrożenia (FPW) tj. część projektu obejmująca 1 zadanie, polegające na przygotowaniu wyników osiągniętych w Fazie II do wdrożenia (prace przedwdrożeniowe). Dokumentacja wykonana w ramach tej fazy powinna pozwolić na wdrożenie wyników projektu w przemyśle; czas realizacji fazy: 9 miesięcy.

Warunkiem udzielenia finansowania i realizacji Fazy II jest pozytywna ocena i odebranie Fazy I, zaś  warunkiem udzielenia finansowania i realizacji Fazy III jest pozytywna ocena i odebranie Fazy II.

Projekt musi obejmować wszystkie 3 fazy.  

Budżet Centrum i KGHM przeznaczony na finansowanie realizacji projektów wyłonionych w w/w konkursie wynosi 46 mln zł,   tym środki z Centrum - 23 mln PLN, środki z KGHM – 23 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 4 mln zł.

Dofinansowanie przekazywane jest na podstawie umowy o wykonanie i finansowanie projektu, zawartej między Centrum a wykonawcą - wypłacane w formie zaliczek, zaś  wynagrodzenie jako środki pieniężne należne wykonawcy od KGHM przekazywane są po zrealizowaniu poszczególnych zadań w ramach projektu. Wykonawcy może być udzielone przez KGHM także wynagrodzenie dodatkowe tytułem sfinansowania/współfinansowania wkładu własnego oraz na ewentualne pokrycie dodatkowych kosztów wykonawcy. Przyznanie wynagrodzenia dodatkowego leży wyłącznie w gestii KGHM i wypłacane jest na podstawie odrębnego wniosku.

W projekcie kwalifikowane są koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu (Op), koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy (W), koszty aparatury naukowo-badawczej i WNIP (A), koszty podwykonawstwa (E) i dodatkowe koszty pośrednie (O) rozliczane ryczałtem, jako procent od pozostałych kosztów kwalifikowanych, z wyłączeniem kosztów kategorii E (25%). Katalog kosztów zawarty jest w Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

W przypadku jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę intensywność dofinansowania wraz z wynagrodzeniem może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie realizacji projektu udzielone przez Centrum członkowi Konsorcjum będącemu przedsiębiorcą stanowi pomoc publiczną. Pomoc publiczna udzielana jest przedsiębiorcy pod warunkiem złożenia wniosku o jej udzielenie.

Intensywność pomocy publicznej w przypadku Technicznych Studiów Wykonalności (Faza I) nie może przekraczać 50% kosztów kwalifikowanych, w przypadku badań przemysłowych - 50% kosztów kwalifikowanych,  a w przypadku prac rozwojowych nie może przekraczać 25% kosztów kwalifikowanych. (Faza II). Dofinansowanie przyznane w ramach Fazy III (FPW) przedsiębiorcy stanowi pomoc de minimis i jest udzielane pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie tej pomocy przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Finansowanie Fazy III (FPW) może być przyznane także podmiotom niebędącym przedsiębiorcą i wtedy przyznane dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej.

Wkład rzeczowy podlega wycenie według zasad określonych w Załączniku nr 5 do Regulaminu.

Wkład pieniężny musi stanowić co najmniej 20% wymaganego wkładu własnego.

Wnioskodawca nie może finansować i ubiegać się o finansowanie zadań projektu, objętych wnioskiem, ze środków pochodzących z innych źródeł (z wyłączeniem źródeł własnych).

Prawa majątkowe do wyników projektów wyłonionych do finansowania w w/w konkursie przysługują wspólnie wykonawcy i KGHM. W zakresie przedmiotów praw własności przemysłowej, w tym rozwiązań w postaci: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów scalonych powstałych, stworzonych lub opracowanych w ramach lub przy okazji realizacji projektu strony zawrą, po odbiorze danego zadania stosowną umowę o wspólności praw do powyższych rozwiązań.

Wniosek należy wypełnić i złożyć wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego OSF. Wniosek uznaje się za skutecznie złożony w przypadku, gdy zostanie on zarejestrowany w systemie OSF najpóźniej do godz. 16:00 w dniu zamknięcia naboru wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, wskazanymi w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Wszelkie pytania związane z programem można  kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a w KGHM do Pani Anny Ziomek tel. + 48 76 74 80 695, tel. kom. 697 675 624, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Materiały pomocnicze:

 

Opracowanie:

Joanna Żurawska

Biuro Obsługi Badań Naukowych

tel. 77 449 82 42