Strona główna

I. PODSTAWY PRAWNE

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA

 
KOMUNIKATY MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO:

1. List prof. J. Duszyńskiego z dnia 11.12.2009 r. w sprawie niewykorzystanej dotacji podmiotowej

2. List prof. J. Szweda z dnia 20.05.2009 r. w sprawie niewykorzystanej dotacji podmiotowej

3. Informacja MNiSW  z dnia 21.05.2010 r. dla kierowników i głównych księgowych jednostek prowadzących badania naukowe dotyczące rozliczania kosztów pośrednich

4. Komunikat MNiSW nr 2/2011 z dnia 14.01. 2011 r. w sprawie współczynnika kosztochłonności badań w poszczególnych dziedzinach nauki i sztuki

5. Komunikat MNiSW nr  z dnia 05.02 2013 r. w sprawie współczynnika przeniesienia

6. Informacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotycząca interpretacji art. 18 ust.    3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

 

ZARZĄDZENIA REKTORA POLITECHNIKI OPOLSKIEJ:

1. Zarządzenie Nr 18/2000 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 15.05.2000 r. w sprawie gospodarowania aparaturą naukowo-badawczą i dydaktyczną

2. Zarządzenie Nr 20/2008 Rektora PO z dnia 08.04.2008 r. w sprawie oświadczenia składanego przez osobę niebędącą pracownikiem Politechniki Opolskiej, której powierza się wykonanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej

3. Zarządzenie nr 13/2015 Rektora PO z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę

4. Zarządzenie nr 57/2015 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie korzystania z wydawnictw zakupionych ze środków budżetowych dla potrzeb prowadzonych badań naukowych, prac rozwojowych, działalności dydaktycznej oraz gromadzenia materiałów konferencyjnych i prac dyplomowych studentów Politechniki Opolskiej

5. Zarządzenie nr 16/2017 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie godzinowych stawek wynagrodzenia dla pracowników Politechniki Opolskiej biorących udział w badaniach naukowych, pracach rozwojowych i usługach badawczych realizowanych na podstawie umów i zamówień

 

UCHWAŁY SENATU POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

 

1. Uchwała Senatu Politechniki Opolskiej nr 122 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wysokości zysku, narzutu kosztów pośrednich oraz zasad rozliczania kosztów pośrednich w projektach realizowanych w różnych rodzajach działalności w Politechnice Opolskiej

Załącznik do uchwały Senatu nr 122.- tabela wysokości zysku, narzutu kosztów pośrednich oraz zasad rozliczania kosztów pośrednich w projektach realizowanych w różnych rodzajach działalności w Politechnice Opolskiej