Strona główna

Postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora po 30 kwetnia 2019 r.

Jeszcze do 30 kwietnia 2019 roku doktoranci, którzy zaczęli studia trzeciego stopnia przed rokiem akademickim 2019/20, mogą otworzyć przewód doktorski na starych zasadach. Jeśli tego nie zrobią, będą mogli wszcząć postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora od 1 października 2019 roku. W tym przypadku jednak – postępowanie przebiegnie już według nowych zasad.

Osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą wszcząć przewód doktorski:

  1. do 30 kwietnia 2019 roku. Wówczas postępowanie będzie przeprowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych i będzie musiało zostać zakończone do 31 grudnia 2021 roku. W przeciwnym wypadku zostanie ono – z mocy ustawy – umorzone albo zamknięte.
  2. Po 1 października 2019 roku. Od tego czasu postępowanie przeprowadza się według nowych przepisów. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna się na wniosek osoby spełniającej określone wymagania tj:

Czytaj więcej...

Przyporządkowanie uprawnień do nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów  wydała komunikat o:

1. przyporządkowaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - załącznik nr 1;

2. uprawnieniach przyporządkowanych do dziedzin i dyscyplin określonych w ww. przepisach, na podstawie których mogą być nadawane stopnie doktora lub doktora habilitowanego - załącznik nr 2.

Czytaj więcej...