Strona główna

NAWA ogłasza nabór wniosków w ramach:

1. Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa.

Program stwarza młodzieży polskiego pochodzenia możliwośc odbycia studiów w Polsce oraz poprawy znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych. W ramach Programu  stypendystom podejmującym kształcenie w szkole doktorskiej oferowane jest comiesięczne stypendium Dyrektora NAWA, pokrywajace koszty stypendium doktoranckiego.

Do kogo skierowany jest Program?

O uczestnictwo w Programie mogą ubiegać się osoby polskiego pochodzenia, będące obywatelami jednego z następujących państw: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry oraz państw Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Afryki, które:

  • posiadają Kartę Polaka (ewentualnie decyzję o jej przyznaniu) lub mają udokumentowane polskie pochodzenie (polska narodowość)
  • nie posiadają obywatelstwa polskiego i nie złożyły wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego
  • nie posiadają zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie złożyły wniosku o uzyskanie zezwolenia na stały pobyt
  • uzyskały dyplom ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w kraju pochodzenia lub w Polsce nie wcześniej niż w 2017 r.
  • nie uzyskały wcześniej dyplomu ukończenia studiów doktoranckich i nie posiadają stopnia doktora
  • w momencie wnioskowania w naborze do Programu nie odbywają studiów doktoranckich rozpoczętych przed 2019 r.

Ostateczną decyzję o przyjęciu Wnioskodawców do szkoły doktorskiej podejmuje uczelnia.

2. Stypendium rządu szwajcarskiego na pobyty badawcze, studia doktoranckie oraz staże postdoc.

Program stypendialny rządu szwajcarskiego dla obywateli polskich na rok akademicki 2020/21 przewiduje stypendia na pobyty badawcze, studia doktoranckie dla młodych (urodzonych po 31 grudnia 1984) absolwentów studiów magisterskich, doktorantów oraz stypendia postdoc (limit wieku nie obowiązuje – uzyskanie stopnia doktora po 31 grudnia 2016 i przed 31 lipca 2020) reprezentujących różne dziedziny.

Więcej informacji znajduje się w zakladce Projekty badawcze => Programy NAWA (dla naukowców i doktorantów) lub na stronie internetowej NAWA