Strona główna

Na stronie MNiSW ‘Konstytucja dla nauki’ ukazała się informacja odnośnie konsultacji środowiskowych dotyczących przyporządkowania czasopism do nowych dyscyplin naukowych. 

Możliwe jest sprawdzenie, czy czasopismo, w którym publikujemy zostało zaklasyfikowane do dyscypliny/dyscyplin według nas właściwych, jeśli nie, można zaproponować uzupełnienie wraz z uzasadnieniem.
W przypadku, gdy we wskazanym wykazie czasopismo będzie przypisane do wybranej dyscypliny - to w procesie ewaluacji dyscyplin artykuły w czasopismach, którym przypisano ewaluowaną dyscyplinę, będą automatycznie uznawane jako mające związek z tą dyscypliną, co przyspieszy proces ewaluacyjny. Zgodnie z informacją podaną w ogłoszeniu o konsultacjach nie oznacza to, że nie będzie możliwe wskazanie artykułu w innym czasopiśmie jako dorobek z innej dyscypliny. Przypisanie dyscyplin naukowych do czasopism nie będzie miało rozstrzygającego znaczenia w kontekście możliwości uwzględnienia danego artykułu w ewaluacji. Będzie to jednak podlegało w takim wypadku weryfikacji. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w ogłoszeniu. 
 Link do ogłoszenia o konsultacjach: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/przypisanie-dyscyplin-do-czasopism-zaczynamy-konsultacje
 Link do formularza, przy pomocy którego możliwa jest weryfikacja i wysyłanie uwag  https://pbn.nauka.gov.pl/dyscypliny-czasopism/  
 Konsultacje trwają do dnia 16 listopada 2018 r.