Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialną Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej skierowaną do doktorantów oraz naukowców.

Oferta dla doktorantów i młodych naukowców
 
Stypendia na pobyty badawcze krótkoterminowe (1-6 miesięcy) 
Kandydaci: wysoko wykwalifikowani absolwenci wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra. O stypendium mogą się również ubiegać młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora (tzw. postdoc)
Termin składania wniosków: 15 listopada 2017 r. 
 
Stypendia na pobyty badawcze długoterminowe (7-12 miesięcy) 
Kandydaci: wysoko wykwalifikowani absolwenci wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra. O stypendium mogą się również ubiegać młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora (tzw. postdoc)
Termin składania wniosków: 15 listopada 2017 r.
 
Oferta dla naukowców
 
Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich 
Kandydaci: wybitni naukowcy wszystkich specjalności ze stopniem naukowym co najmniej doktora zatrudnieni na polskiej uczelni lub w instytucie naukowym
Termin składania wniosków: 15 listopada 2017 r.
Oferta dla byłych stypendystów
 
Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD 
Kandydaci: byli roczni stypendyści DAAD oraz byli stypendyści rządowi, którzy studiowali przynajmniej rok w byłej NRD
Termin składania wniosków: 15 listopada 2017 r
 
Szczegóły wszystkich konkursów można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej.
 
 
źródło: granty-na-badania.com