Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) do 2 października zbiera wnioski do konkursów w pięciu programach, w których naukowcy mogą zdobyć łącznie aż 67 mln zł na projekty badawczo-rozwojowe. FIST TEAM, HOMING, POWROTY.

 

O granty na realizację badań ubiegać się mogą badacze posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki.

Aktualnie wnioski można składać w następujących programach:

  • FIRST TEAM – w którym młodzi doktorzy mogą zdobyć środki w wysokości ok. 2 mln zł na założenie pierwszego zespołu badawczego

  • HOMING – który oferuje środki na staże podoktorskie w Polsce w wysokości ok. 800 tys. zł

  • POWROTY – który ma pomóc młodym badaczom w powrocie do pracy naukowej po przerwie związanej np. z rodzicielstwem, czy pracą w innym sektorze gospodarki (w programie tym można zdobyć grant w wysokości ok. 800 tys. zł)

Po raz kolejny Fundacja prowadzi też konkursy w programach stymulujących wykorzystanie dostępnej w Polsce aparatury naukowo-badawczej. W ramach programów TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS dostępne są granty dla zespołów badawczych realizujących projekty, mające na celu powstanie lub rozwój usługi z wykorzystaniem dostępnej aparatury badawczej i w przyszłości świadczenie tej usługi na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców, w tym również jednostek naukowo-badawczych. Wysokość grantów wynosi ok. 1,5 mln do ok. 3,5 mln zł na prace trwające do 36 miesięcy (lub do 18 miesięcy – w przypadku Core Facility PLUS).

 

Szczegółowe informacje

 

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!