Strona główna

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Austriackie Federalne Ministerstwo Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki (BMWFW) wspierają wspólnie mobilność naukowców w ramach bilateralnych projektów badawczych.

MNiSW zaprasza do podejmowania współpracy oraz zgłaszania propozycji wspólnych tematów badawczych w ramach konkursu wymiany osobowej.

Polscy koordynatorzy projektów przesyłają wypełniony i podpisany wniosek w dwóch egzemplarzach nie później niż do dnia 30 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM)
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Tel : +48 (022) 52 92 266
Fax : + 48  22 50 17 130

 

Zaproszenie do zgłaszania tematów na wymianę osobową

Formularz zgłoszeniowy

 

źródło: nauka.gov.pl