Strona główna

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Badań zapraszają do podejmowania współpracy w ramach programu POLONIUM.

Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

W ramach Programu POLONIUM środki przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty badawcze przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów). Współpraca badawcza uzgodniona między zespołami może być finansowana przez Strony w okresie do dwóch lat.

UWAGA: W Polsce projekty wymiany osobowej POLONIUM finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki) – MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację tych projektów. (Równolegle, konkursy HARMONIA na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych, realizowane we współpracy międzynarodowej, prowadzi Narodowe Centrum Nauki w Krakowie).

Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę naukową, przy czym dla niniejszego konkursu Strony uzgodniły przyjęcie następujących preferencji tematycznych (wynikających z Francusko-Polskiego Partnerstwa Strategicznego):

  • energia,
  • fizyka nuklearna, astronomia, kataliza,
  • zrównoważony rozwój,
  • rolnictwo i bezpieczeństwo żywności,
  • nano- i biotechnologie,
  • nauki o życiu,
  • medycyna, a szczególnie badania nad rakiem,
  • technologie informacyjne i komunikacyjne.

Udział w projekcie młodych badaczy, studentów, doktorantów i osób, które niedawno uzyskały tytuł doktora, będzie działał na korzyść aplikujących. Dwustronna Komisja zwróci także szczególną uwagę na projekty prezentujące potencjał dla rozwoju współpracy w ramach inicjatyw UE.

DOKUMENTY

Zgłoszenia na lata 2018-2019 przesyłane są na załączonym formularzu.

Załącznikiem do formularza jest przewodnik dobrych praktyk. Zasady zawarte w przewodniku obowiązują obie strony, zarówno polską jak i francuską.

Czas trwania konkursu (zgłoszenie na dwa lata 2018-19):  5 lutego – 15 czerwca 2017 r.

Polscy koordynatorzy projektów przesyłają wypełniony i podpisany wniosek do Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

z dopiskiem : PROGRAM POLONIUM 2018-19.

INFORMACJE DODATKOWE

Koordynatorzy francuscy dokonują zgłoszenia w Campus France we Francji. Informacje dla naukowców francuskich o Programie Polonium są dostępne tutaj.

Każdy projekt powinien być uzgodniony przez oba zespoły badawcze i uwzględniać przewidywany okres współpracy oraz określać jej cel. We wszystkich przypadkach, nawet jeśli w projekcie uczestniczy więcej niż jeden zespół badawczy po którejś ze stron, należy wyznaczyć jednego koordynatora projektu po stronie polskiej i jednego po stronie francuskiej. Jeżeli po stronie polskiej naukowcy uczestniczący w projekcie pochodzą z różnych jednostek naukowych, projekt powinien być złożony przez każdą jednostkę oddzielnie.

Przedłużenie projektu na drugi rok ze strony polskiej następuje automatycznie. Wyjątkowo projekt może nie zostać przedłużony na drugi rok w przypadku niewykorzystania przyznanych limitów na pierwszy rok lub w wyniku rezygnacji którejś ze stron z dalszej współpracy.

Koordynator projektu po stronie polskiej zobowiązany jest złożyć końcowy raport z dwuletniej współpracy w terminie do 31 marca następnego roku. Raport ten winien zawierać syntetyczny bilans naukowy i finansowy, który w dowolnej formie opisuje wnioski, ewentualne publikacje czy rezultaty współpracy badawczej.

Warunkiem strony francuskiej jest co najmniej roczna przerwa po zakończeniu realizacji projektu w ramach programu POLONIUM, przed ponownym aplikowaniem.

PROCEDURA

Projekty badawcze podlegają ocenie niezależnie w Polsce i we Francji, zgodnie z procedurą każdej ze Stron. W Polsce wnioski oceniane są przez Interdyscyplinarny Zespół ds. Współpracy z Zagranicą, działający przy Ministrze NiSW.

Spotkanie dwustronnej PL-FR Komisji ds. selekcji projektów zostało zaplanowane na grudzień 2017 roku - zostanie wówczas dokonany wybór projektów przeznaczonych do finansowania (w Polsce - ze środków na działalność statutową jednostki naukowej) w kolejnych dwóch latach.

Rozpatrywane są tylko projekty złożone równolegle w Polsce i we Francji. Projekty niespełniające tych reguł nie są przedstawiane do rozpatrzenia podczas posiedzenia Wspólnej Komisji.

Strony zastrzegają sobie możliwość zmniejszenia lub redukcji limitów na drugi rok współpracy, w przypadku ograniczeń finansowych, braku lub niewłaściwej realizacji współpracy w pierwszym roku.

FINANSOWANIE

Środki (wyodrębnione w ramach środków statutowych danej jednostki naukowej) na projekty badawcze w ramach programu POLONIUM są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów w czasie danego roku budżetowego, z wyłączeniem finansowania samych badań.

Strona polska pokrywa koszty podróży naukowców polskich do Francji i koszty pobytu naukowców francuskich w Polsce. Strona francuska pokrywa koszty podróży naukowców francuskich oraz pobyty naukowców polskich we Francji. Wysokości finansowania na dany rok zostaną wpisane do Protokołu z posiedzenia Wspólnej Komisji ds. selekcji projektów.

Polsko-francuska Komisja ds. selekcji projektów zachowuje sobie prawo do przyznania liczby podróży i/lub dni pobytu mniejszej od wnioskowanej przez koordynatorów projektu.

Ostateczny termin składania wniosków został wyznaczony na  15 czerwca 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

INSTYTUCJE KOORDYNUJĄCE PROGRAM POLONIUM
 
PO STRONIE POLSKIEJ

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Departament Współpracy Międzynarodowej
Anna Majda
ul. Wspólna 1/3
00-529 WARSZAWA
Tel: +48 22 529 22 83
Fax:+48 22 501 71 30

PO STRONIE FRANCUSKIEJ

Ministère des Affaires Étrangères - Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche -  Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań
Ambassade de France en Pologne - Ambasada Francji w Polsce
Service de Coopération et d'Action Culturelle

M. Sébastien Reymond (Attaché ds. nauki i współpracy z uczelniami)
Ul. Piekna, 1
00-477 Varsovie
T +48 22 529 30 79 
adres maill: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Site web: http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/