Strona główna

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” (M.P. poz. 980), ogłasza się konkurs na finansowanie projektów w ramach programu.

Przedmiot konkursu

 1. Celem programu pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, zwanego dalej „programem”, jest upowszechnianie nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, służące:
  1. ich aktywizacji intelektualnej i społecznej;
  2. poszerzaniu ich wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwojowi zainteresowań;
  3. pobudzeniu ich aktywności edukacyjnej i kulturalnej;
  4. wykorzystaniu ich potencjału intelektualnego i społecznego.
 2. Realizacja programu przyczyni się do:
  1. integracji lokalnej społeczności wokół uniwersytetów trzeciego wieku;
  2. rozwijania solidarności międzypokoleniowej;
  3. zapobiegania społecznemu wykluczeniu osób starszych i podwyższania jakości ich życia.
 3. Zgłaszane do finansowania projekty powinny zawierać:
  1. wstępną analizę działalności uniwersytetów trzeciego wieku na terenie województwa, którego dotyczy wniosek;
  2. koncepcję współpracy pomiędzy beneficjentem a objętymi projektem uniwersytetami trzeciego wieku lub podmiotami zamierzającymi rozpocząć prowadzenie tego typu działalności;
  3. koncepcję oraz program organizacji w każdym z uniwersytetów trzeciego wieku, objętych projektem, co najmniej 14 godzin zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich, które będą prowadzone:
   a) w wymiarze co najmniej 60 minut każde, cyklicznie (nie mniej niż 7 razy w okresie realizacji projektu);
   b) w formie wykładów, warsztatów lub laboratoriów;
   c) przez pracowników naukowych i dydaktycznych oraz osoby posiadające co najmniej tytuł zawodowy magistra i doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią lub jednostką naukową w dziedzinie objętej tematyką zajęć.
  4. koncepcję monitorowania jakości prowadzonych zajęć w objętych projektem uniwersytetach trzeciego wieku i działań na rzecz jej podnoszenia.

II. Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie środków finansowych w ramach programu

 1. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się:
  1. jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”,
  2. podmioty działające na rzecz nauki
   – zwane dalej „beneficjentami”.
 2. Środki finansowe w ramach programu nie mogą być przyznane beneficjentom, dla których stanowiłoby to pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 3. W celu realizacji projektu w ramach programu beneficjent podejmie współpracę co najmniej z pięcioma uniwersytetami trzeciego wieku lub podmiotami zamierzającymi rozpocząć prowadzenie tego typu działalności, działającymi na terenie jednego województwa i podpisze z nimi listy intencyjne, które dołączy do wniosku.
 4. Za prawidłową realizację projektu, prawidłowe wydatkowanie przyznanych środków oraz ich rozliczenie odpowiada beneficjent.

III. Warunki udziału w konkursie

 1. We wniosku wskazuje się koordynatora projektu oraz osoby, o których mowa w części I ust. 4 pkt 3 lit. c;
 2. Koszty kwalifikowalne w projekcie to wyłącznie koszty uzasadnione, niezbędne do realizacji projektu, w szczególności:
  1. koszty organizacyjne;
  2. materiały dydaktyczne;
  3. wynagrodzenia dla osób, o których mowa w części I ust. 4 pkt. 3 lit. c;
  4. wynagrodzenia dla koordynatora i innych osób zaangażowanych w organizacyjne przygotowanie zajęć, o których mowa w części I ust.  4 pkt. 3;
  5. koszty wypracowania metodyki bądź niezbędnych konsultacji ze specjalistami;
  6. materiały i działania promocyjne;
  7. wydarzenia popularyzujące osiągnięcia  projektu;
  8. inne koszty niezbędne do realizacji projektu.
 3. Projekty realizowane będą w okresie do 15 grudnia 2017 r.
 4. W ramach konkursu finansowanie może otrzymać 16 projektów, przy czym jeden beneficjent może realizować tylko 1 projekt.
 5. W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać nie więcej niż 2 projekty realizowane na terenie jednego województwa.
 6. W ramach programu nie mogą być finansowane projekty, które są finansowane
  z innych środków budżetowych.
 7. Kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach bieżącego konkursu wynosi 4 000 000 zł.
 8. Wysokość finansowania pojedynczego projektu wynosi nie więcej niż 300 000 zł.
 9. Beneficjent dysponuje środkami otrzymanymi w ramach programu zgodnie z wnioskiem, umową, o której mowa w części IV ust. 12 oraz na podstawie umów zawartych z uniwersytetami trzeciego wieku, przy czym:
  1. na zadania realizowane przez jeden uniwersytet trzeciego wieku przeznacza się nie więcej niż 50 tys. zł;
  2. działalność organizacyjna beneficjenta pokrywana jest z kosztów pośrednich, które mogą być finansowane do wysokości 10% wydatków poniesionych na realizację projektu.

IV. Tryb przeprowadzania konkursu, w tym termin i sposób składania wniosku

 1. Projekt składany jest z wykorzystaniem wzoru wniosku, określonego w załączniku nr 1.
 2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w części VI niniejszego ogłoszenia.
 3. Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2016 r., w formie papierowej w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Hoża 20, z dopiskiem: „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, lub do biura podawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP, podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania beneficjenta. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został nadany w placówce pocztowej.
 4. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 3, nie będą rozpatrywane.
 5. Do rozpatrzenia kierowane są wyłącznie wnioski, które spełniają wymagania formalne. W przypadku ich niespełnienia, wniosek zwracany jest do podmiotu ubiegającego się o przyznanie środków finansowych wraz z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji i pouczeniem, że ich nieusunięcie w tym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 6. Wnioski spełniające wymagania formalne są kierowane do oceny merytorycznej.
 7. Wnioski są oceniane według kryteriów określonych w części V ust. 2 przez powołany do tego celu przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej „ministrem”, zespół, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwany dalej „zespołem”.
 8. Zespół, po dokonaniu oceny wniosków, sporządza listę rekomendowanych do finansowania wniosków i przedstawia ją ministrowi wraz z proponowaną wysokością dofinansowania i uzasadnieniem. W oparciu o rekomendacje zespołu minister podejmuje decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację projektów w ramach programu bądź o odmowie ich przyznania.
 9. Złożenie wniosku oznacza akceptację przez podmiot ubiegający się o przyznanie środków finansowych  warunków udziału w konkursie określonych w ogłoszeniu.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 11. Minister przyznaje środki finansowe na realizację zadań w ramach programu w drodze decyzji.
 12. Środki finansowe w ramach programu są przekazywane beneficjentowi na podstawie umowy określającej warunki finansowania i rozliczania wykonania zadań.
 13. Beneficjent, który otrzyma finansowanie zobowiązany jest do zapewnienia zamieszczenia logotypu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu oraz na stronie internetowej dotyczącej projektu. Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia przekazywania uczestnikom projektu informacji na temat źródła finansowania projektu.
 14. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Biurze Ministra pod nr tel. 22 529 26 03 oraz pod adresem e‑mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

V. Kryteria oceny wniosków

 1. Zespół ocenia wnioski w skali od 0 do 100 pkt.
 2. Przy ocenie wniosków zespół bierze pod uwagę następujące kryteria:
  1. jakość proponowanej koncepcji (w tym: spójność, nowatorstwo, zaproponowaną metodykę, sposób organizacji zajęć, zróżnicowanie proponowanych aktywności) – max. 50 pkt;
  2. doświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie środków finansowych oraz osób, o których mowa w części I ust. 4 pkt 3 lit. c w zakresie działań popularyzatorskich, z uwzględnieniem działań skierowanych do osób w wieku poprodukcyjnym – max. 10 pkt;
  3. oczekiwane efekty realizacji projektu oraz oddziaływanie społeczne projektu, z uwzględnieniem znaczenia realizacji projektu dla społeczności lokalnej – max. 20 pkt;
  4. zasadność zaplanowanych kosztów projektu w stosunku do zakresu podejmowanych działań (uzasadnienie, zaangażowanie własne podmiotu ubiegającego się o przyznanie środków finansowych) – max. 10 pkt;
  5. możliwość realizacji projektu (dostępność zasobów organizacyjnych oraz infrastrukturalnych) – max. 10 pkt.

VI. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku

 1. Opis projektu – szczegółowy zakres informacji, jakie powinien zawierać opis projektu określono w części IV wniosku.
 2. Listy intencyjne między podmiotem ubiegającym się o przyznanie środków finansowych a objętymi projektem uniwersytetami trzeciego wieku lub podmiotami zamierzającymi rozpocząć prowadzenie tego typu działalności.
 3. Informacje o zadaniach z zakresu upowszechniania nauki wykonywanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie środków finansowych w okresie ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku, w tym informacje o działaniach popularyzatorskich, z uwzględnieniem działań skierowanych do osób w wieku poprodukcyjnym.
 4. W przypadku składania wniosku przez podmiot działający na rzecz nauki – dokumenty, o których mowa w art. 13c ust. 3 ustawy.

Pliki do pobrania

Wniosek w konkursie realizowanym w ramach programu Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku

 

źródło: nauka.gov.pl