Strona główna

W ramach programu „Rozwój Sportu Akademickiego”, ustanowionego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r., Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na realizację projektów badawczych, z terminem składania wniosków do dnia 31 lipca 2014 r.

Celem Programu „Rozwój Sportu Akademickiego” jest wspieranie rozwoju badań naukowych na rzecz rozwoju sportu akademickiego. Program stanowi realizację modułu 4 pn. „Badania Naukowe” Porozumienia o współpracy z dnia 30 marca 2011 r. pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie realizacji działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego.

W ramach programu finansowane są projekty obejmujące badania naukowe dotyczące rozwoju sportu akademickiego oraz jego monitorowania, w szczególności mające na celu:

  1. zapewnienie rozwoju badań o zasadniczym znaczeniu dla procesu szkolenia sportowego realizowanego w szczególności przez jednostki objęte programem Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego;
  2. wspieranie rozwoju badań dotyczących optymalizacji procesu szkolenia sportowego;
  3. wspieranie badań związanych z przygotowaniem sportowym zawodników do priorytetowych imprez sportowych;
  4. wspieranie innowacyjnych badań służących doskonaleniu procesu treningowego.

Do konkursu zgłoszono w terminie 52 wnioski spełniające kryteria formalne.

Na podstawie rekomendacji Zespołu specjalistycznego do spraw projektów zgłoszonych do programu „Rozwój Sportu Akademickiego”, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rozstrzygając konkurs w dniu 19 grudnia 2014 r., zakwalifikował do finansowania 20 projektów na kwotę ogółem 5 501 810 zł.

źródło: nauka.gov.pl