Uprzejmie przypominamy, że do 31 stycznia 2015 r. można składać wnioski o nagrodę Prezesa rady Ministrów.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów mogą być przyznawane za:

1) rozprawy doktorskie wyróżnione na podstawie uchwały lub opinii jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;

2) wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki, zwanych dalej „stopniem doktora habilitowanego”, przyjęte przez radę jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, w podjętej uchwale o nadaniu stopnia doktora habilitowanego;

3) osiągnięcia naukowe lub artystyczne;

4) osiągnięcia naukowo-techniczne, których wdrożenie przyniosło wymierne efekty ekonomiczne lub społeczne.

Więcej informacji