Strona główna

Do 16 lutego 2015 r. można składać wnioski w ramach czwartej edycji konkursu Diamentowy Grant. Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich, pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego.  W ramach grantu uzyskać można do 200 000 zł na prowadzenie badań naukowych.
Zgodnie z regulaminem konkursu składany projekt może trwać do czterech lat. Wnioskodawcą może być student, który studiuje w jednostce naukowej, która posiada kategorię naukową A+, A lub B. Wnioskodawca musi spełniać następujące wymagania:
 
  1. nie posiada tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika,
  2. posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2.,
  3. prowadzi zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe, lub w przypadku kierunków studiów artystycznych posiadają osiągnięcia artystyczne.

W ogłoszeniu o konkursie na stronie MNiSW doprecyzowano, że o granty mogą starać się:

  1. studenci studiów jednolitych magisterskich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku studiów jednolitych trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę.
  2. absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich), którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny w roku ogłoszenia konkursu,
  3. studenci studiów inżynierskich lub równorzędnych, kończących studia  w semestrze zimowym roku 2014/2015.
W ramach grantu przyznawane jest wynagrodzenie dla studenta. Nie może być ono niższe niż 2 500 zł miesięcznie. 

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu www.osf.opi.org.pl

 
 
źródło: granty-na-badania.com