Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór kandydatów na członków Rady Młodych Naukowców, która jest organem pomocniczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, działającym na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.).
Głównym zadaniem Rady Młodych Naukowców jest promowanie rozwiązań i mechanizmów wspierających dokonania środowiska młodych badaczy w Polsce.

Zgłoszenia można składać do 18 marca 2013 r.

20121003 logo RMN


Członkowie Rady Młodych Naukowców nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywane zadania.
Członkiem Rady Młodych Naukowców może zostać osoba, która:

  1. nie ukończyła 35 roku życia;
  2. posiada znaczące osiągnięcia naukowe;
  3. cieszy się nieposzlakowaną opinią i przestrzega zasad etyki naukowej;
  4. korzysta z pełni praw publicznych;
  5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

WIęcej na stronie MNiSW