Strona główna

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informuje, że ogłasza czwarty konkurs w Programie LIDER.

Celem Programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce. Maksymalna wysokość dofinansowania Projektu wynosi 1,2 miliona złotych

Termin naboru wniosków: 17.12.2012 r. – 15.02.2013 r.

Termin składania wnioksów do BOBN - 05.02.2013 r.

 Program adresowany jest do osób, które:

  1. nie ukończyły 35 lat (w przypadku udokumentowanego korzystania z urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego lub wychowawczego - okres ten może zostać wydłużony o udokumentowany okres korzystania z urlopu),
  2. posiadają stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż w 2007 r. (w przypadku udokumentowanego korzystania z urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego lub wychowawczego - okres ten może zostać wydłużony o udokumentowany okres korzystania z urlopu), bądź ukończone studia II stopnia,
  3. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
  4. dotychczas nie uczestniczyły jako kierownik projektu w Programie LIDER,
  5. pozyskają do współpracy jednostkę naukową w Polsce, zwaną „Jednostką”, która zatrudni Kierownika Projektu oraz członków utworzonego przez niego dla realizacji Projektu zespołu badawczego,
  6. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce.

Wnioskodawca aplikuje do Programu wraz z Jednostką, którą musi być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

Dokumenty Programu LIDER (regulamin konkursu, wzór wniosku o finansowanie, kryteria oceny wniosków, wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu) dostępne są na stronie http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/lider/lider-iv-edycja/art,1732,iv-edycja-programu-lider.html.

Wypełniony elektronicznie wniosek w dwóch wersjach językowych należy przesłać w systemie sop.ncbr.gov.pl, a także dodatkowo wydrukować i przesłać w wersji papierowej na adres Centrum, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, do dnia 15.02.2013 r. (decyduje data nadania przesyłki w placówce pocztowej lub u kuriera, bądź zarejestrowania wpływu Wniosku w kancelarii Centrum), podpisany przez Wnioskodawcę oraz upoważnionego reprezentanta Jednostki. Wraz z wnioskiem należy złożyć do NCBR wymagane załączniki określone w regulaminie konkursu (w tym kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora bądź tytułu zawodowego magistra).