Strona główna

Zagraniczne szkolenia dla młodych naukowców

Do 28 lutego 2015 r. trwa nabór zgłoszeń na dwutygodniowe zagraniczne kursy dla doktorantów i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką, finansowanych w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami". W ramach projektu 500 młodych uczonych (w tym doktorantów) weźmie udział w szkoleniu w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie.
 

Czytaj więcej...

Stypendia dla doktorantów i doktorów w Turcji

Od 16 marca 2015 r. do 20 kwietnia 2015 r. będzie trwał nabór wniosków na stypendia dla doktorantów i doktorów, którzy chcą prowadzić swoje badania w Turcji. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy wybitnych zagranicznych naukowców z tureckimi instytucjami naukowymi. Organizatorem konkursu jest Rada ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK)
 

Czytaj więcej...

Zaproszenie dla uczelni/podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni oraz instytutów naukowych/badawczych do udziału w programach szkoleniowo – stażowych w zakresie energetyki jądrowej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza uczelnie/podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, kształcące studentów w zakresie energetyki jądrowej oraz instytuty naukowe/badawcze, do przeprowadzenia naboru kandydatów do udziału w programach stażowo-szkoleniowych w czołowych ośrodkach akademickich na świecie.

Nabór stanowi I etap konkursu prowadzonego w ramach projektu systemowego Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pt. „Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego”, w zakresie energetyki jądrowej.

Konkurs na staże w zakresie energetyki jądrowej wpisuje się we wspieranie kształcenia nowoczesnych kadr dla gospodarki, które realizowane jest już m.in. przez Program TOP 500 Innovators oraz Brokerzy Innowacji.

Czytaj więcej...

Działalność upowszechniająca naukę - nabór wniosków

Do 31 marca 2015 r. można składać wnioski w ramach działalności upowszechniającej naukę. Wnioski mogą być składane przez podmioty działające na rzecz nauki, czyli podmioty wykonujący w sposób ciągły zadania z zakresu upowszechniania nauki, nieotrzymujący dotacji za działalność statutową ze środków finansowych na naukę.
 

Czytaj więcej...

Harmonogram konkursów NCN na 2015 r.

Narodowe Centrum Nauki opublikowało harmonogram planowanego naboru wniosków w 2015 r. W porównaniu do roku 2015 do harmonogramu nie wprowadzono zmian. Nabór wniosków odbywał będzie się cztery razy do roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Najpopularniejsze konkursy - Opus, Sonata i Preludium - otwierane będą na wiosnę i na jesieni.
 
W harmonogramie NCN podaje także do kiedy zakończona zostanie ocena wniosków złożonych w każdym konkursie. Podobnie jak w latach poprzednich termin ten wynosi 6 miesięcy od dnia zamknięcia konkursu.

Czytaj więcej...

Nowelizacja ustawy o finansowaniu nauki na finiszu: premiowane będą badania strategiczne dla rozwoju kraju

Zakończyły się prace parlamentarne nad zmianą ustawy o finansowaniu nauki. Po pięciu latach od wprowadzenia reformy porządkuje ona i doprecyzowuje wprowadzone w 2010 r. rozwiązania  i jeszcze silniej niż dotychczas akcentuje projakościowe finansowanie nauki.

Największe środki mają trafiać do tych jednostek i naukowców, których praca może mieć najsilniejszy wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta.

Czytaj więcej...

FNP: Harmonogram szkoleń dla naukowców w 2015 r.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej podała szczegółowy harmonogram bezpłatnych szkoleń dla naukowców, które zostaną przeprowadzone w 2015 r. w ramach programu SKILLS. Zgodnie z planami szkolenia będą odbywały się w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu oraz Poznaniu.
 
Udział w szkoleniach mogą brać osoby, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

Czytaj więcej...

FNP: Szkolenia z zakresu zarządzania zespołem naukowym

Do 25 stycznia 2015 r. trwa nabór wniosków na bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania zespołem naukowym, których organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie adresowane jest do uczestników studiów doktoranckich oraz do pracowników naukowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej, która posiada siedzibę na terenie Polski.
 
Zgodnie z informacjami organizatorów szkolenia z zarządzania zespołem badawczym odbędą się w następujących terminach:
  • 9-10 lutego 2015 r. w Warszawie;
  • 12-13 lutego 2015 r. w Warszawie.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie trzeciego konkursu w ramach programu „Rozwój Sportu Akademickiego”

W ramach programu „Rozwój Sportu Akademickiego”, ustanowionego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r., Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na realizację projektów badawczych, z terminem składania wniosków do dnia 31 lipca 2014 r.

Celem Programu „Rozwój Sportu Akademickiego” jest wspieranie rozwoju badań naukowych na rzecz rozwoju sportu akademickiego. Program stanowi realizację modułu 4 pn. „Badania Naukowe” Porozumienia o współpracy z dnia 30 marca 2011 r. pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie realizacji działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego.

Czytaj więcej...

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

Informujemy, że zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r. poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191), Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiła w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych.

Aktualny wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:

  • Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
  • Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
  • Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

źródło: nauka.gov.pl