Strona główna

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. Nr 181, poz. 1220), Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki, z siedzibą w Krakowie.

 Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać w terminie do 15 lipca 2016 r.

Kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki, zwanej dalej „Radą”, zgłaszają:

  1. Podmioty będące jednostkami naukowymi posiadające co najmniej kategorię A – mogące zgłosić dwóch kandydatów reprezentujących grupy dziedzin nauki.
  2. Podmioty reprezentujące środowisko naukowe – mogące zgłosić po dwóch kandydatów do każdej z grup dziedzin nauki.

szczegóły:  http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-naboru-kandydatow-na-czlonkow-rady-narodowego-centrum-nauki/ 

 

Więcej na temat Rady NCN można przeczytać tutaj.

Zapraszamy również do zapoznania się z zasadami etycznymi członków Rady NCN.